Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Dostęp do informacji znajdujących się w wykazach można uzyskać w poniżej wymienionych jednostkach na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.)

Referat Organizacyjno-Administracyjny

pok. 7
Rejestr czynności meldunkowych
Ewidencja ludności
Rejestr wyborców

pok. 8
Rejestr Zarządzeń Burmistrza.
Rejestr skarg i wniosków. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Książka kontroli.

pok. 9
Rejestr faktur przychodzących.
Rejestr korespondencji.
Pocztowe książki nadawcze.

pok. 23
Rejestr wydawanych pełnomocnictw i upoważnień.

 

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska,

pok. 3
Rejestr składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Rejestr umów dzierżawnych na grunty gminne.

pok. 21
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
Rejestr numeracji porządkowej ulic.
Rejestr decyzji na usuwanie drzew i krzewów.

pok. 27
Rejestr wypadków przy pracy.
Rejestr decyzji dla podmiotów gospodarczych w zakresie odbierania odpadów. komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rejestr lokali mieszkalnych i lokali użytkowych należących do gminnego zasobu lokali.
Ewidencja działalności gospodarczej (rejestr przedsiębiorców prowadzących dział. gospodarczą)

 

Urząd Stanu Cywilnego
 

pok. 12
Księga urodzeń.
Księga małżeństw.
Księga zgonów.
Rejestr utraconych dowodów osobistych.
Rejestr wydanych dowodów osobistych.
Rejestr rozliczeń formularzy dla CP.


Referat Finansowo - Księgowy

pok. 2
Ewidencje tytułów wykonawczych.
Rejestry wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych.

pok. 6
Rejestry zaświadczeń.
Ewidencja delegacji służbowych.

pok. 17
Ewidencja środków trwałych.
Księgi rachunkowe Urzędu.
Księgi rachunkowe Budżetu Gminy.
Rejestr sprzedaży VAT.
Rejestr umów.

Biuro Rady Miejskiej

pok.22
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Kamieńsku.
Rejestr protokołów Sesji Rady Miejskiej.
Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej.
Rejestr skarg i wniosków.

Obrona Cywilna

pok. 24
Rejestr przedpoborowych.
Lista poborowych.
Ewidencja zabytków.
Ewidencja obiektów grobownictwa wojennego z okresu I i II wojny światowej.

Informacja wytworzona przez:
Anna Trajdos , w dniu:  09‑07‑2007 10:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2017 14:52:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive