Zadania i kompetencjePrzedmiot działania i kompetencje

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy przede wszystkim:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim,
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
3) przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał,
4) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
5) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
6) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu i podpisywanie pism oraz dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
7) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji,
8) upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w pkt 4,5 i 6,
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
10) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
11) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu, np: instrukcje obiegu dokumentów, regulaminy funduszu nagród, funduszu socjalnego itp.,
12) Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących osób:
a) Zastępcy Burmistrza,
b) Sekretarza Gminy,
c) Skarbnika Gminy,
d) kierownika USC,
e) radców prawnych,
f) inspektora ds. Obrony Cywilnej,
g) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
15) Burmistrz ustala wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w Urzędzie.
16) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy komórkami Urzędu,
17) Burmistrz koordynuje działania w zakresie spraw związanych z porządkiem i bezpieczeństwem w Gminie,
18) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
19) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
20) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
21) ogłaszanie budżetu gminy oraz nadzór nad jego realizacją,
22) ogłaszanie sprawozdań z wykonania budżetu,
23) przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od ich podjęcia,
24) składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
25) powoływanie doraźnych komisji ds.związanych z kontrolą jednostek organizacyjnych gminy
26) nadzorowanie zadań powierzonych i zleconych z zakresu samorządowej administracji powiatowej i wojewódzkiej.

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuczyk , w dniu:  20‑03‑2007 16:00:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  20‑03‑2007 16:00:23
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2007 16:00:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie