Rejestr żłobków i klubów dziecięcych


Podstawa prawna

Dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz. 2058).

__________________________

Od 13.12.2016 r. do 31.12.2022 r. w Kamieńsku działał klub dziecięcy "Okruszek"

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych:

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=51101506103

 

Dz.U.2023.204 t.j. z dnia 2023.01.30

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Art.  27. 
1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4. Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4) informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;
11) dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
ca) obywatelstwo,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania przez dziecko do danego żłobka lub klubu dziecięcego,
e) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych miesiącach;
12) dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
ca)obywatelstwo,
d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
13) numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
14) informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.
5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego, oraz dane i informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 11-13, nie podlegają ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4, są przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia prowadzenia rejestru oraz w celu umożliwienia uzyskania przez rodziców dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, realizacji prawa do tego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także w celu monitorowania realizacji tego prawa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bożena Ziemba , w dniu:  27‑09‑2016 12:25:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  27‑09‑2016 12:25:37
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2023 16:02:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie