Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku


Na podstawie art.13 ust.l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.2016.119.1
Burmistrz Kamieńska  niniejszym informuje :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel: 44 681 71 23,44 681 75 59, fax 44 681 71 53, email: um@kamiensk.pL www.kamiensk.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Tomasza Jafry z którym można kontaktować się elektronicznie email: rodo@kamiensk.pl lub telefonicznie : 44 681 71 23, 44 681 75 59, fax 44 681 71 53. Adres do korespondencji: Urząd Miejski, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
 3. Administrator danych osobowych reprezentowany przez Burmistrza Kamieńska przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz  na podstawie udzielonej zgody w celu :

  1) realizacji zadań własnych gminy  w interesie publicznym jak również zadań gminie zleconych i powierzonych w drodze odrębnych umów,
  2) prowadzenia  postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych w których Pan/Pani jest stroną,
  3) realizacji zawartych z Panią/Panem umów,
  4) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu Kamieńska.

 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych realizowane jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ( art.6 ust.l lit.a RODO);
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.l lit b RODO);
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.l lit c RODO);
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art.6 ust.l lit d RODO);
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.l lit. e RODO)

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym terminie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonuje się w oparciu o zgodę osoby której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych Administratorowi ma dobrowolny charakter.

W przypadku, gdy przesłanka do przetwarzania danych osobowych określona jest przepisem prawa lub wynika z zawartej pomiędzy stronami umowy podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obowiązkowe.
W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1.  bezpłatny dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2.  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych osobowych - tzn. prawo do bycia zapomnianym,
 3.  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem przez Administratora swoich danych osobowych,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym warunkującym zawarcie umowy lub rozpatrzenia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych wszelkie pisma i wnioski kierowane do Administratora danych pozostaną bezprzedmiotowe (z przyczyn formalnych nie zostaną rozpatrzone).
Na podstawie przepisów obowiązującego prawa Burmistrz Kamieńska ma prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe innym organom lub podmiotom, a w szczególności :

 1. upoważnionym właściwym merytorycznie pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieńsku celem rozpatrywania spraw indywidualnych wnioskodawców oraz realizacji ustawowych zadań Gminy ,
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe którym zlecono czynności wymagające przetwarzanie danych osobowych,
 3. pozostałym odbiorcom, a m.in. operatorowi pocztowemu, organom podatkowym i wymiaru sprawiedliwości, policji itp.

Podane Administratorowi przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
878KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
905KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ryszard Kurman , w dniu:  01‑06‑2018 11:34:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  01‑06‑2018 11:34:31
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2018 15:24:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie