Informacja o zamówieniu publicznymOGŁOSZENIE
o zamówieniu


Gmina Kamieńsk,

ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

tel. 0-44/ 681 75 91, fax. 044/ 681 71 53

http.//: www.kamiensk.com.pl


Burmistrz Kamieńska ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) przetarg nieograniczony pn: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości do kwoty: 1.200.000,00 PLN /do 900.000,00 w 2007 r i do 300.000,00 w 2008 r/
Poniżej 60 000 Euro
Opis przedmiotu zamówienia:

(CPV): - 66.13.00.00


Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości do kwoty: 1.200.000,00 PLN

Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawcą i przedkładany w postaci wniosku na 3 dni przed uruchomieniem transzy.

Uruchomienie kredytu nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie pn: Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na komisariat policji w Kamieńsku.

Harmonogram spłat kredytu:

W miesięcznych równych ratach płatnych 30 -go każdego m-ca począwszy

od 06.2008 do 05.2012 /48 rat/

Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, w wysokości określonej w ofercie, naliczona od kwoty pobranej transzy kredytu, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu na rachunek podstawowy gminy.

Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie możliwość nie pobrania w pełnej wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku bank nie obciąży Zamawiającego (kredytobiorcy) kosztami nie pobranego kredytu.

Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku oraz inne opłaty banku.

Rok odsetkowy: równy 365 dni

Odsetki płatne na koniec każdego miesiąca tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia.

Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku)o tym fakcie.

Zabezpieczenie kredytu: cesja wierzytelności.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości udzielania kredytu.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia marzec 2008 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu. Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia podstawowego.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- prowadzą działalność zgodną z przedmiotem zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

- spełniają pozostałe warunki zawarte w SIWZ.

1) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.

2) Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a jego ofertę uzna się za odrzuconą.

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum, spółki cywilne).

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). Każdy z wykonawców musi się podpisać pod pełnomocnictwem.

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnika ( lidera ) należy wskazać w formularzu ofertowym. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

e) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; w miejscu "np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6) Wykonawca może powierzyć część zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia podwykonawcy. Wówczas zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty określające, która część zakresu robót zostanie wykonana przez podwykonawcę.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.


Kryterium oceny ofert: cena - waga 100%

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Specyfikacja dostępna jest do pobrania na stronie internetowej :

http://www.kamiensk.com.pl/zamowienia/zamowienia.html

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Kamieńska, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, pokój nr 18 lub za pośrednictwem poczty. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 06.04.2007 r. do godziny 1100 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Kamieńska (Sekretariat - parter budynku).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.04.2007 r o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Kamieńska, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, pokój Nr 11.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Maria Ozga - pok. 17 (tel.0-44/681 75 91);

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na portalu internetowym UZP

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy:

3400/7/2007

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Czy poniżej 60.000 Euro:

TAK

Wysokość wadium:

15 000 zł

Termin składania ofert:

6-04-2007r.

Przedmiot zamówienia:

Kredyt bankowy

Czy dopuszczono składanie ofert częściowych:

NIE

Liczba zadań wynosi:

1

Plik pdf Ogłoszenie
21‑03‑2007 12:00:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 1
21‑03‑2007 12:01:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 1a
21‑03‑2007 12:02:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 2
21‑03‑2007 12:02:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik 3
21‑03‑2007 12:02:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuczyk , w dniu:  21‑03‑2007 21:53:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  21‑03‑2007 21:53:37
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2007 21:53:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie