Informacje dodatkowe i uzupełniająceUWAGA

29‑03‑2007 16:02:42

W Załącznik nr 3 do specyfikacji - Projekt umowy błędnie wpisano

§5

1. Zamawiający będzie dokonywał spłaty kredytu w miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2007 r. płatnych do 30 dnia każdego miesiąca.
2. Planowana spłata kredytu:
- do dnia 31 grudnia 2008 r. - w kwocie 17 5000. zł
- do dnia 31 grudnia 2009 r. - w kwocie 30 0000. zł
- do dnia 31 grudnia 2010 r. - w kwocie 30 0000. zł
- do dnia 31 grudnia 2011 r. - w kwocie 30 0000. zł
- do dnia 31 grudnia 2012 r. - w kwocie 12 5000. zł

a winno być

§5

1. Zamawiający będzie dokonywał spłaty kredytu w miesięcznych ratach począwszy od czerwca 2008r. płatnych do 30 dnia każdego miesiąca.
2. Planowana spłata kredytu:
- do dnia 31 grudnia 2008 r. - w kwocie 175 000 zł
- do dnia 31 grudnia 2009 r. - w kwocie 300 000 zł
- do dnia 31 grudnia 2010 r. - w kwocie 300 000 zł
- do dnia 31 grudnia 2011 r. - w kwocie 300 000 zł
- do dnia 31 maja 2012 r. - w kwocie 125 000 zł


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

05‑04‑2007 09:07:56 • Zwracamy się z zapytaniem czy możliwym jest aby wraz z Oferta kredytową, wykonawca przedłożył własny projekt Umowy kredytowej zawierający min. wszelkie istotne warunki ujęte w SIWZ?
Nie wyrażamy zgody, aby Wykonawca przedłożył własny projekt Umowy kredytowej zawierający min. wszelkie istotne warunki ujęte w SIWZ.


 • Zgodnie z przepisami Ustawy o Finansach Publicznych, dla ważności czynności prawnych organu wykonawczego JST konieczna jest kontrasygnata Skarbnika. Prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy Kredytowej w punkcie Reprezentacja zamawiającego o osobę Pani Skarbnik.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do reprezentacji Urzędu upoważniony jest Burmistrz Kamieńska. Kontrasygnata Skarbnika zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest na każdej umowie powodującej wydatki budżetowe jednakże Skarbnik nie jest osobą upoważnioną do reprezentacji.


 • W p.3 ppkt 10 SIWZ Zamawiający wskazuje jako formę zabezpieczenia kredytu jako- cesję wierzytelności. Podobny zapis znajduje się we wzorze umowy kredytowej- Załącznik nr 3 W związku z brakiem dodatkowych informacji nt w.w wierzytelności, sugerujemy zmianę zapisu SIWZ, tak aby formę zabezpieczenia kredytu stanowił weksel własny in blanco.
Jako formę zabezpieczenia kredytu prócz cesji wierzytelności dopuszcza się również weksel własny in blanco, tym samym dokonuje się zmiany w pkt.3 ppkt 10 SIWZ jak i we wzorze umowy kredytowej.


 • W p.3 ppkt 3 SIWZ Zamawiający wskazuje, że kredyt spłacany będzie w miesięcznych równych ratach płatnych 30-go każdego miesiąca począwszy od 06. 2008r do 05.2012r (48 rat). Natomiast we wzorze Umowy kredytowej -Załącznik nr 3 - w § 5 wskazano, że spłata kredytu następować będzie od kwietnia 2007 r do 31.12. 2012r wskazując dodatkowo, że spłata rat następować ma do 31-go dnia miesiąca. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w tej kwestii.

 • W p.3 ppkt 3 SIWZ Zamawiający wskazuje, że kredyt spłacany będzie w miesięcznych równych ratach. Natomiast we wzorze Umowy kredytowej - Załącznik nr 3 w § 5 p.2 wskazano inne, konkretne wartości rat kredytowych. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w tej kwestii.
W pkt. ppkt 3 SIWZ zapis "30-go" zastępuje się słowami: "do końca" . Natomiast we wzorze umowy kredytowej - Załącznik Nr 3 - w paragrafie 5 pkt. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Zamawiający będzie dokonywał spłaty kredytu w miesięcznych ratach po 25.000 zł od czerwca 2008 r. płatnych do końca każdego miesiąca.", jednocześnie skreśla się pkt. 2.


 • Prosimy o wyjaśnienie czy w § 14 Umowy kredytowej (Załącznik nr 3), nie powinien Widnieć zapis ".... z wyłączeniem zmiany oprocentowania kredytu o której mowa w§ 10 ?
W paragrafie 14 Umowy kredytowej powinien być zamiast paragrafu 6 wymieniony paragraf 10.


 • W p. 3 ppkt 6 oraz p. 16 ppk 1 SIWZ Zamawiający, wskazuje, ze oprocentowanie Kredytu oparte będzie o stawkę Wigor 2M, natomiast w załączniku nr 1a mowa jest o stawce Wigor 1M. prosimy o wyjaśnienie.
W pkt. 3, ppkt. 6 oraz w pkt. 16, ppkt. 1 SIWZ jest mowa, że oprocentowanie kredytu oparte będzie o stawkę Wibor 3M, również w załączniku 1a też winien być Wibor 3M


 • Co oznacza zapis :Współczynnik korygujący stopę procentową (%) Zwiększający (+) lub zmniejszający (-) ujęty w załączniku nr 1a w p. 2 przy założenie ze p.1 oraz p.3 mówią o obydwu składnikach tworzących stopę procentową tj. o stawce Wigor oraz marzy Banku?
"Współczynnik korygujący stopę procentową (%) zwiększający (+) lub zmniejszający (-) obejmuje cenę udzielenia kredytu określony w pkt. 16, ust. 1, ppkt. 6.


 • W załączniku nr 1 w p. B znajduje się zapis: "Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami". Prosimy o wyjaśnienie.
W Załączniku 1 w pkt. B będzie dokonane sprostowanie, słowa: "Roboty objęte przetargiem" skreśla się i zastępuje się: "Przedmiot objęty zamówieniem"


 • Czy zamawiający, może potwierdzić, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert?
Zamawiający potwierdza, że aby umożliwić porównanie ofert wykonawcy powinni przyjąć do odliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występującą roku (tj. 365 lub 366dni)


 • Czy Zamawiający może potwierdzić, że naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych?
Zamawiający potwierdza, że naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych.


 • Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek odsetek zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?
Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu.


 • Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową?
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.


 • Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis "termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca marca 2008r." zawarty w punkcie 3 oraz 7 SIWZ?
Ostatnia transza kredytu zostanie zrealizowana przez Bank najpóźniej do marca 2008r.


 • Czy Zamawiający może potwierdzić, że w formularzu ofertowym (Załącznik 1a do SIWZ) w wierszu 1 kolumna 5, należy wpisać wyłącznie wysokość stawki WIGOR 1M z dnia 2.03.2007r. w %?
W formularzu ofertowym wierszu 1, kolumna 5 należy wpisać wyłącznie wysokość stawki Wibor 3M z dnia 02.03.2007 roku w złotych.


 • Czy Zamawiający może potwierdzić, że w formularzu ofertowym (Załącznik 1a do SIWZ) w wierszu 3 kolumna 5, należy wpisać wyłącznie wysokość marzy banku w %?
Zamawiający potwierdza, że w formularzu ofertowym (załącznik 1a do SIWZ) w wierszu 3, kolumna 5 należy wpisać wyłącznie wysokość marży banku wyrażoną w złotych.


 • Czy Zamawiający może określić terminy spłat kredytu, ponieważ zaistniała sprzeczność w zapisach punktu 3.3 SIWZ oraz § 5 wzoru umowy.
Termin spłat kredytu do maja 2012 r.


 • Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia środków kredytowych (np. do końca roku 2007)
Ostateczny termin uruchomienia środków kredytowych do 31 XII 2007r.


 • Prosimy o podanie terminu uruchomienia kredytu dla celów ofertowych, aby umożliwić wykonawcom oparcie wyliczenia ceny na takich samych założeniach.
Do celów ofertowych tj. do właściwego obliczenia ceny kredytu przyjmuje się, że:
- do 30.08.2007 r. w kwocie 100.000 zł,
- do 30.09.2007 r. w kwocie 300.000 zł,
- do 30.10.2007 r. w kwocie 200.000 zł,
- do 30.11.2007 r. w kwocie 200.000 zł,
- do 15.12.2007 r. w kwocie 100.000 zł,
- do 30.01.2008 r. w kwocie 100.000 zl,
- do 29.02.2008 r. w kwocie 100.000 zł,
- do 30.03.2008 r. w kwocie 100.000 zł.
 • § 4 ust. 1 umowy kredytu jako zabezpieczenie (podobnie jak SIWZ) wymienia cesje wierzytelności. Prosimy o bliższe informacje na temat cesji i jej wartości oraz potwierdzenie, iż jednym zabezpieczeniem na temat cesji i jej wartości oraz potwierdzenie, iż jedynym zabezpieczeniem ma być w/w cesja, czy też zabezpieczeniem noże być weksel własny in blanco.
Zabezpieczeniem kredytu może być weksel własny in blanco.


 • § 5 ust. 2 umowy wskazuje jedynie łączne kwoty do spłaty w danym roku, bez wskazania faktycznych miesięcznych obciążeń (czy mają być stałe, zmienne itd.)Naszym zdaniem brzmienie § 5 ust. 2 umowy kredytowej powinno uwzględniać zapis pkt 3 ppkt 3 SIWZ o spłacie kredytu w 48 równych ratach począwszy od 06.2008 r.
W pkt.3 ppkt 3 SIWZ zapis "30-go" zastępuje się słowami: "do końca" . Natomiast we wzorze umowy kredytowej - Załącznik Nr 3 - w paragrafie 5 pkt. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Zamawiający będzie dokonywał spłaty kredytu w miesięcznych ratach po 25.000 zł od czerwca 2008 r. płatnych do końca każdego miesiąca.", jednocześnie skreśla się pkt. 2.


 • § 11 umowy kredytu przewiduje płatność odsetek w okresach miesięcznych począwszy od sierpnia 2007 co nie wynika z SIWZ (pkt 3 ppkt 8 wskazuje iż odsetki powinny być płatne począwszy od uruchomienia kredytu).
Z § 11 umowy kredytu skreśla się wyrazy "począwszy od sierpnia 2007"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  29‑03‑2007 16:00:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  29‑03‑2007 16:00:57
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2007 16:00:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie