Informacja o zamówieniu publicznym


Gmina Kamieńsk
ul.Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk
tel. 0-44 6817591, fax. 044 6817153

http.//: www.kamiensk.com.plBurmistrz Kamieńska ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) przetarg nieograniczony pn:"BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA KOMISARIAT POLICJI

ORAZ 7 SZT. GARAŻY"


Powyżej 60 000 Euro

Opis przedmiotu zamówienia:

(CPV): - 45.00.00.00-7

Przedmiotem zamówienia są miedzy innymi:

1) Roboty ogólnobudowlane:

- roboty ziemne i drogowe /chodniki i place manewrowe, miejsca postojowe/

- roboty rozbiórkowe: /chodniki, ogrodzenia/

- roboty murowe

- ciesielskie i dekarskie dachu

- roboty wykończeniowe

- elewacja

2) Roboty elektryczne:

- przyłącze i przekładka kabla

- montaż tablic rozdzielczych

- montaż aparatów elektrycznych

- wpusty wykonywane przewodami wtynkowymi

- linie zasilające prowadzone przewodami w bruździe pod tynkiem

- montaż puszek

- montaż opraw oświetleniowych

- pomiary elektryczne

3) Instalacja C.O i gazowa:

- rurociągi C.O

- grzejniki

- rurociągi stalowe w instalacjach gazowych

- kpl. kotłownia z automatyką - dwa piece

- przyłącza wod-kan i deszczowe

Zakres robót określony w kosztorysach nakładczych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

Termin realizacji zamówienia:od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2008 r.

Termin związania ofertą: 60 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu. Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia podstawowego.


1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia ;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają środki lub zdolność kredytową na kwotę 1 200 000, 00 zł;

- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - /w tym okresie/ , 3 roboty odpowiadające wartością

1 200 000,00 zł brutto każda oraz wykonywali remont lub budowali obiekt administracyjny służb "mundurowych" np. policji, straży pożarnej lub wojskowości.

- zaakceptują warunki umowy;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- spełniają pozostałe warunki zawarte w SIWZ.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Kryterium oceny ofert: cena - waga 100%

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 36 000,00 zł.


Wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Specyfikacja dostępna jest do pobrania na stronie internetowej: www.kamiensk.com.pl

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Kamieńska, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, pokój nr 18 lub za pośrednictwem poczty. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 16.07.2007r. do godziny 1100w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Kamieńska (Sekretariat - parter budynku).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2007r o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Kamieńska, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, pokój Nr 11.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Radosław Kępa - Referat pok. 18 (tel.0-44/681 75 91);

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na portalu internetowym UZP ................................................................................


Kamieńsk 08.06.2007r.

Plik pdf Ogłoszenie
08‑06‑2007 14:08:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ
08‑06‑2007 14:08:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1
08‑06‑2007 14:09:13
formularz ofertowy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
08‑06‑2007 14:09:21
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
08‑06‑2007 14:09:27
doświadczenie zawodowe
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
08‑06‑2007 14:09:34
wykaz przewidywanego personelu kierowniczego do realizacji zadania
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Załącznik nr 5

08‑06‑2007 14:08:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  08‑06‑2007 13:29:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑06‑2007 13:29:04
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2007 13:29:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie