Informacje dodatkowe i uzupełniające


Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

(14-05-2012r.)

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk pokój nr 9 w terminie do dnia 21.05.2012 r. godz. 11 00
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk pok. 11 dnia 21.05.2012 r. godz. 11 30


----------------------------------------


W odpowiedzi na złożone zapytania informujemy: (14-05-2012r.)Pytanie 1.
Zamawiający w SIWZ określił, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy - za cały zakres zadania. Wnosimy zatem o wykreślenie z formularza ofertowego sprzecznego z prawem (art, 632 kc) zapisu: "Jeżeli w trakcie wykonywania robót Inwestor ograniczy zakres robót, to wynagrodzenie Wykonawcy będzie korygowane o skutki wynikające z tych zmian w oparciu o bazę cenowo - kosztorysową kosztorysu ofertowego Wykonawcy."
Zapis ten byłby uzasadniony, gdyby Zamawiający określił wynagrodzenie jako kosztorysowe.
Co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega zmianie w związku ze zmniejszeniem lub zwiększeniem kosztów wykonania robót. Zmiany wynagrodzenia nie uzasadnia także zmiana zakresu prac w porównaniu do wcześniej umówionego. Potwierdza to wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6.03,2001 r. Sygn. I ACa 1147/00, w myśl którego jeżeli za wykonane dzieło strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, dołączenie przez wykonawcę do umowy kosztorysu nie ma znaczenia, a dokument ów uznać należy jedynie za uzasadniający merytorycznie oferowaną przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę) kwotę wynagrodzenia ryczałtowego.
Zmiany wynagrodzenia w związku ze zmiana kosztów lub rozmiaru prac nie może się domagać zarówno wykonawca, jak i Inwestor (Zamawiający).
Powyższe oznacza, że w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego żadnej ze stron nie służy jednostronne roszczenie zmiany wynagrodzenia.

Ad.1
Odnosząc się do wskazanego wyżej pytania Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Zamawiający nie dokonuje we wskazanym wyżej zakresie modyfikacji SIWZ.
Okoliczność, iż wynagrodzenie Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym nie oznacza braku możliwości ograniczenia zakresu robót, (wynika to m.in. .z art. 145 ustawy PZP). Cena ryczałtowa odnosi się bowiem tylko do robót, odpowiadających ściśle danej specyfikacji, ale jeżeli okoliczności nakażą stronom zmiany tej specyfikacji, to element ceny ryczałtowej należy traktować jedynie jako podstawę wyjściową do wyliczenia aktualnej ceny należnej, przy zastosowaniu współczynników korekcyjnych.
Gdy tylko zdarza się, że w trakcie realizacji kontraktu powstają okoliczności uzasadniające rezygnację z wykonania odcinka robót lub wykonanie ich w mniejszej ilości, to konieczność korekty cen staje się oczywista. Gdyby bowiem mimo takich redukcji strony trwały przy zapłacie ryczałtowej, to okazałoby się, że na majątek zamawiającego zostały przyjęte elementy nieistniejące lub w ilości niezgodnej ze specyfikacją. Takie postępowanie może być uznane za czyn karalny, obciążający następstwami wszystkich uczestników - zamawiającego, nadzór budowy i wykonawcę.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż art. 632 kc na który w swoim zapytaniu powołuje się Wykonawca, a który jego zdaniem uzasadnia wykreślenie wskazanego wyżej zapisu zawartego w Formularzu ofertowym dotyczy wyłącznie Wykonawcy nie zaś Zamawiającego.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 4 w punkcie V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków znajduje się zapis: (12-05-2012r.)
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej 1 750 000,00 zł brutto każda.

a powinno być
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacjico najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej 1 750 000,00 zł brutto każda.


----------------------------------------


W odpowiedzi na złożone zapytania informujemy:
(12-05-2012r.)
Pytanie 1.
W załączniku nr 4 do SIWZ "Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom" Zamawiający żąda bezwzględnego podania nazwy firmy podwykonawcy.
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu (modyfikację tabeli poprzez usunięcie kolumn "nazwa firmy" oraz "przewidywana wartość") w przypadku gdy Oferent sam spełnia warunki udziału, chyba że powyższe zapisy dotyczą przypadku, w którym oferent potwierdza warunek udziału przy udziale innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP. W sytuacji gdy Wykonawca spełnia samodzielnie warunki udziału, i jedynie ma zamiar powierzyć pewien zakres robót podwykonawcy, to na etapie składania oferty nie musi być mu znany konkretny podwykonawca (nazwa).
Zamawiający po podpisaniu umowy w Wykonawcą będzie miał możliwość działając na podstawie art. 6471 k.c. wyrazić sprzeciw lub zastrzeżenie co do podwykonawców, zaakceptować podwykonawcę lub go odrzucić.
Ponadto takie zapisy naruszają zasadę uczciwej konkurencji (art. 7) ponieważ Wykonawca, który nie będzie zlecał robót podwykonawcom nie musi na etapie ofertowania poświęcać czas na poszukiwanie konkretnego Podwykonawcy po to, aby podać jego nazwę w ofercie.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia z zakresu, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy takich informacji jak nazwa podwykonawcy oraz wartość powierzanych prac narusza ten przepis.

Ad.1
Zmieniamy załącznik nr 4 do SIWZ "Wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom" i poniżej zamieszczamy zmieniony ww załącznik który należy dołączyć do oferty.

Pytanie 2.
Wnosimy o zmianę zapisów we wzorze umowy, załącznik nr 8 do SIWZ, w § 13, poprzez zmianę sformułowań "opóźnienie" na "zwłoka".
Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy.
Jest to zatem zapis krzywdzący dla wykonawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie. Dokonując wykładni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy wskazać, iż prawo rozróżnia dwa przypadki nienależytego wykonania zobowiązania, tj. opóźnienie oraz zwłokę.
Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
Jak wynika z poglądów judykatury wyrażonych chociażby w wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 11 lutego 1999 r., w sprawie o sygnaturze akt III CKN 166/98 (publ. LEX nr 521867) kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art, 471 kc), tj. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z nie dołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 kc), czyli jego winy w postaci, (co najmniej), niedbalstwa. Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika (476 kc) - nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art, 471 kc domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. A zatem posłużenie się instytucją opóźnienia narazi Państwa na ewentualne podniesienie zarzutu nieważności tegoż zapisu, w oparciu o przepis art. 58 kc, co do jego skutków.
Niezależnie od powyższych rozważań na temat legalności niniejszych zapisów wskazać należy, iż skoro wykonawcy zostaje narzucone całkowite ryzyko niewykonania umowy w terminie, nawet w sytuacji, gdy przekroczenie terminu wynikać będzie z przyczyn od niego niezależnych, to w pełni jest on uprawniony do żądania wyższej gratyfikacji finansowej z tytułu zawarcia i wykonania umowy o roboty budowlane, co wiązało się będzie z poniesieniem przez zamawiającego wyższych kosztów realizacji zamówienia.
Ad.2
Zmieniamy zapisy we wzorze umowy załącznik nr 8 do SIWZ w § 13 poprzez zmianę sformułowań z "opóźnienie" na "zwłoka"


----------------------------------------


W odpowiedzi na złożone zapytanie przedstawiamy sprawozdania z badania wody:
(08-05-2012r.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
632KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑05‑2012 09:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑05‑2012 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2012 16:19:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie