Informacje dodatkowe i uzupełniające


W odpowiedzi na pytania informujemy:

(2013-06-21)

Pytania:

 1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej. Jest ona niezbędna w celu dokonania prawidłowej wyceny robót ziemnych.
 2. Dokumenty przetargowe udostępnione w internecie nie zawierają projektu budowlanego branży budowlano - konstrukcyjnej budynku krat i pompowni ścieków surowych oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych. W związku z rozliczeniem ryczałtowym dla ww. zadania prosimy o uzupełnienie dokumentów o te projekty.
 3. Dotyczy Komory Stabilizacji Osadu II - W związku z koniecznością wykonania prac budowlanych przy adaptacji osadnika wtórnego na Komorę Stabilizacji Osadu II prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej niezbędnego projektu.
 4. Dotyczy Komory Napowietrzania II - Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa istniejącej komory napowietrzania będzie podlegała tylko na wymianie dyfuzorów napowietrzających w ilości 112 szt. oraz zainstalowaniu sondy tlenowej.
 5. Dotyczy Komory Napowietrzania III - Prosimy o potwierdzenie, że adaptacja komory atoksycznej na Komorę Napowietrzania III będzie polegała tylko na wymianie dyfuzorów napowietrzających w ilości 44 szt.
 6. Dotyczy Komory Napowietrzania IV - Prosimy o potwierdzenie, że adaptacja komory stabilizacji osadu na Komorę Napowietrzania IV będzie polegała tylko na wymianie dyfuzorów napowietrzających w ilości 44 szt. oraz zainstalowaniu pompy recyrkulacji wewnętrznej.
 7. Proszę o załączenie odpowiedniej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (geologia, geotechnika), która umożliwi właściwy dobór wycenę posadowienia ścianek szczelnych i innych prac niezbędnych do właściwego obniżenia zwierciadła wody na czas realizacji przedmiotowego zadania.
 8. Ścianki szczelne zostały uwzględnione na Planie zagospodarowania terenu, czy mają one pozostać na obiekcie, czy przeznaczone są do wyciągnięcia zgodnie z zapisami w kosztorysie? Proszę o załączenie projektu ww. ścianek szczelnych.
 9. W związku z koniecznością przedłożenia przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego proszę o zmianę pozycji 2.2.42 z "wbijanie" na "wyciąganie" ścianek szczelnych.
 10. Wnoszę o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej o rysunki techniczne wykonania podpór betonowych pod studzienki i podpór z ceownika pod rurociągi.
 11. Proszę o podanie wydajności kompresora uwzględnionego w projekcie technologicznym.
 12. Czy doposażenie oczyszczalni opisane w pkt. 13 Projektu technologii ma zostać zakupione przez Wykonawcę, czy pozostaje to po stronie Zamawiającego?
 13. Wg projektu technologicznego pompownia ścieków surowych podlega modernizacji: czyszczeniu, usunięciu odpadów Projektant w opisie technicznym jasno określa, że nie jest możliwe określenie stanu technicznego dna i płaszcza zbiornika i sugeruje, żeby zakres ten rozliczać w oparciu o kosztorys wykonawczy. W przedmiarze robót brak pozycji dot. czyszczenia itp. w zakresie pompowni. Proszę o potwierdzenie, że te prace rozliczane będą w oparciu o kosztorys podwykonawczy.
 14. Przelewy pilaste w osadnikach wtórnych wg opisu w projekcie technologicznym mają być wykonane z laminatu, wg rysunków KAM-8/T i KAM-9/T przelew zewnętrzny i wewnętrzny mają być wykonane z blachy ocynkowanej gr. 3 mm. Proszę o jasne określenie z jakiego materiału mają być wykonane te przelewy.

Odpowiedzi:
Ad.1. - Dokumentacja geotechniczna zostanie udostępniona wszystkim oferentom przez Gminę Kamieńsk.
Ad.2. - Prace związane z punktem zlewnym nie wymagają dokumentacji projektowej - prace polegają na wymianie płytek. Rysunek budynku krat i pompowni ścieków surowych znajduje się w projekcie Architektoniczno - Budowlanym - Część I - Technologia - rysunek Nr 4, natomiast opis dotyczący zakresu prac znajduje się w Części I - Technologia oraz Części II - Konstrukcja i Architektura.
Ad.3. - Modyfikacja osadnika wtórnego na komorę stabilizacji osadu nadmiernego Nr II polegać będzie na przerobieniu leja osadnika wtórnego na dno płaskie oraz wykonaniu przejść szczelnych zgodnie z Projektem Architektoniczno - Budowlanym - Część I - Technologia - rysunek Nr KAM-16/T. pozostałe prace należy wykonać zgodnie z Projektem Architektoniczno - Budowlanym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku oraz Przedmiarem Robót.

Informujemy, iż zakres prac związanych z przebudową istniejącej komory napowietrzania znajduje się w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku.
Ad.4. - Informujemy, iż zakres prac związanych z przebudową istniejącej komory napowietrzania Nr II znajduje się w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku.
Ad.5. - Informujemy, iż zakres prac związanych z przebudową istniejącej komory napowietrzania Nr III znajduje się w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku.
Ad.6. - Informujemy, iż zakres prac związanych z przebudową istniejącej komory napowietrzania IV znajduje się w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku.
Ad.7. - Dokumentacja geotechniczna zostanie udostępniona wszystkim oferentom przez Gminę Kamieńsk.
Ad.8. - Ścianki szczelne przeznaczone są do wyciągnięcia. Projekt budowlany nie zawiera projektu wykonawczego ścianek szczelnych. Wybór rodzaju ścianek należy do oferenta.
Ad.9. - Pozycja 2.1.42 kosztorysu dotyczy wyciągania ścianek szczelnych.
Ad.10. - Do niniejszego pisma dołączamy rysunki podpór pod rurociągi oraz podpór pod studnie Dw = 800, 100, 1200, 1500.
Ad.11. - Wydajność kompresora wynosi 215 l/min, maksymalne nadciśnienie robocze Pmax wynosi 7 bar, pojemność zbiornika V = 40l.
Ad.12. - Koszty doposażenia oczyszczalni opisane w pkt 13 Projektu Budowlanego - Część I Technologia, ponosi Wykonawca.
Ad.13. - Modernizacja pompowni ścieków surowych tzn.: czyszczenie, usunięcie odpadów itd. rozliczana będzie w oparciu o kosztorys podwykonawczy.
Ad.14. - Przelewy pilaste w osadnikach wtórnych mają zostać wykonane z laminatu, natomiast koryta przelewów pilastych ze stali ocynkowanej pokrytej metodą proszkową substancją lakierniczą epoksy-poliestrową.


W odpowiedzi na pytania informujemy:

(2013-06-14)


Pytania:

 1. Czy Zmawiający uzna za spełniony warunek udziału dotyczący wiedzy i doświadczenia, określony w rozdziale V pkt. 1.2 SIWZ, jeżeli wykonawca we wskazanym okresie wykonał, co najmniej trzy roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna/dwie ze wskazanych robót o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto?
 2. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału dotyczący wiedzy i doświadczenia, określony w rozdziale V pkt. 1.2 SIWZ, jeżeli wykonawca we wskazanym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.
Odp. Ad.1. i Ad.2

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zgodny z pkt. 1.2 rozdział V SIWZ: "Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto".

Pytanie:

 1. Proszę o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.
Odp.

Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kamieńsku ( dokumentacja)

Pytanie:

 1. Kto ponosi koszty pracy istniejącej oczyszczalni w czasie trwania rozbudowy?
Odp.

Koszty pracy istniejącej oczyszczalni ścieków w czasie rozbudowy ponosi Zamawiający. Koszty energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych do prac budowlanych i montażowych ponosi Wykonawca.

Pytanie:

 1. Czy w wycenie kosztów rozruchu należy ująć koszty energii elektrycznej i innych mediów niezbędnych do procesu rozruchu?4. Czy Zamawiający udostępni istniejący program sterujący w celu rozbudowy?
Odp.

W czasie rozruchu technologicznego koszty energii elektrycznej ponosi Zamawiający. Pozostałe koszty rozruchu ponosi Wykonawca.

Pytanie:

 1. Czy Zamawiający udostępni istniejący program sterujący w celu rozbudowy?
Odp.

Zamawiający udostępni istniejące programy aplikacyjne sterownika oraz panela operatorskiego zwycięskiemu Oferentowi po podpisaniu umowy na wykonawstwo rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Pytanie:

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zbiorników żelbetowych na, spełniające warunki równoważności, zbiorniki stalowe dla rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Kamieńsku?
Odp.

Informujemy, iż nie wyrażamy zgody na zamianę zbiorników żelbetowych na zbiorniki stalowe na rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kamieńsku.

Pytanie:

 1. Dotyczy: instalacje elektryczne i sterowanie. Zgodnie z dokumentacją, rozbudowa starej części oczyszczalni ma nastąpić przy użyciu istniejącego sterownika i panelu. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy oprogramowanie oraz kody źródłowe programów oraz wszystkie niezbędne narzędzia umożliwiające przeprogramowanie sterownika i panelu. W innym przypadku Wykonawca nie będzie w stanie wykonać tych prac i jedyną firmą mogącą wykonać tę przebudowę będzie firma, która wykonała budowę I - etapu, a byłoby to przejawem złamania zasady równej konkurencji.
Odp.

Zamawiający udostępni istniejące programy aplikacyjne sterownika oraz panela operatorskiego zwycięskiemu Oferentowi po podpisaniu umowy na wykonawstwo rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Pytanie:

 1. W przypadku gdyby Zamawiający nie posiadał dostępu do w/w narzędzi prosimy o potwierdzenie, że Oferenci powinni uwzględnić w swojej wycenie zastosowanie nowego sterownika i panelu oraz przeprogramowanie istniejącej części oczyszczalni i potwierdzenie, że tak to powinno być zrealizowane na etapie budowy.
Odp.

W świetle odpowiedzi, jak powyżej nie ma potrzeby, ani zgody, na zastosowanie nowego sterownika i panela operatorskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
998KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PODPORA POD STUDNIE
21‑06‑2013 10:29:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
360KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PODPORA POD RUROCIĄG
21‑06‑2013 10:29:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
339KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  14‑06‑2013 15:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  14‑06‑2013 15:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2013 10:29:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie