Informacje dodatkowe i uzupełniające


W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli nr 1 - Klauzula odstąpienia od prawa do regresu w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 2:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli nr 24 - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA na zapis:

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Przepisy art. 818 § 3 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 3:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli nr 41 - Klauzula likwidacji drobnych szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE dotyczącego punktu 2 w brzmieniu:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego.

na zapis:

W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzino (o ile nie przekracza maksymalnej stawki za roboczogodzinę, która nie może przekroczyć średniej stawki za 1 roboczogodzinę ustalonej przez firmę ubezpieczeniową na podstawie stawek stosowanych przez warsztaty naprawcze z województwa, na terenie którego przeprowadzona była naprawa pojazdu) i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 4:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli nr 46 - Klauzula zgłaszania szkód w punkcie I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY; KLAUZULE FAKULTATYWNE na zapis:

zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia KR posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 5:

Prosimy o zmianę zapisu w Części II Zamówienia F. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody z wyłączeniem szkód polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 6:

Prosimy o zmianę zapisu w Części II Zamówienia F. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE pkt 2 Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR na zapis:

- spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub bagaż z wyłączeniem szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 7:

Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy integralnej 300 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 8:

Czy zamawiający dopuszcza w przypadku ryzyk Assistance oraz NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W SIWZ jest założona płatność składki w jednej racie.

 

Pytanie 9:

Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu:

a) samochody osobowe;

b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);

d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

 

Pytanie 10:

Proszę o podanie pojazdów, które mają być objęte odpłatnym ubezpieczeniem ASS

Odpowiedź:

Na ten moment są to pojazdy z poz. 1, 3 i 10 z załącznika nr 4 do SIWZ (Wykaz pojazdów).

 

Pytanie 11:

Czy możliwe jest przedstawienie szkodowości za okres 3 lat w formie zaświadczenia, z uwzględnieniem kwot wypłat i rezerw na poszczególne pojazdy.

Odpowiedź:

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy pełną szkodowość.

 

Pytanie 12:

Prosimy o podanie informacji jeśli Zamawiający został dotknięty powodzią w latach 1997-2014:

  1. udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat poniesionych przez Zamawiającego w wyniku każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) ochrony ubezpieczeniowej w zawartych umowach ubezpieczenia, także przy uwzględnieniu kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód powodziowych nawet jeśli okazały się nieskuteczne lub bezcelowe,
  2. wskazanie adresów lokalizacji dotkniętych powodzią – nie dotyczy lokalizacji nie stanowiących miejsc ubezpieczenia w rozumieniu obecnej SIWZ.

Odpowiedź:

W ostatnich 20 latach nie wystąpiła powódź na terenach, na których znajduje się mienie będące przedmiotem ubezpieczenia.

 

Pytanie 13:

udzielenie informacji jakie konkretnie działania organizacyjne, techniczne lub o innym charakterze – po każdej z ww. powodzi - zostały podjęte w celu co najmniej minimalizacji ryzyka powstania szkód o znacznych rozmiarach (obszarowo lub wartościowo) w przyszłości;

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

 

Pytanie 14:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni powyższego limitu.

 

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w mieniu powstałych wskutek powodzi, na obszarach bezpośredniego zagrożenia w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ograniczenie.

 

Pytanie 16:

czy zamawiający dopuszcza wykreślenie z ryzyka powodzi przedmioty ubezpieczenia ubezpieczone na pierwsze ryzyko t.j. Drogi, chodniki, infrastruktura drogowa, parkingi (w tym oznakowanie), Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, Oświetlenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 17:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie następującego zapisu:

„Ryzyko powodzi nie obowiązuje dla mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia, które w wysokim stopniu narażone jest ryzyko powodzi (są to obszary regularnie zalewane w okresie wiosennych roztopów lub ulewnych deszczy bądź obszary narażone na działanie fal morskich podczas sztormu oraz obszary dotknięte ryzykiem powodzi w  ciągu ostatnich 17 lat; ryzyka związane z regulacją rzek)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 18:

zamawiający może potwierdzić, że do ubezpieczenia  w zakresie nie uregulowanym w SIWZ oraz nie wyłączonym postanowieniami SIWZ zastosowanie będą  miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 19:

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.12.2015 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 20:

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki  zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia, oraz że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikających z przepisów prawa. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie owych budynków.

Odpowiedź:

Intencją zamawiającego jest, aby wszystkie budynki posiadały zezwolenie na użytkowanie oraz aktualne przeglądy wymagane prawem.

 

Pytanie 21:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. Budynki w budowie

IV. szklarnie, namioty, balony, kioski, budki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone takie mienie.

 

Pytanie 22:

Czy zamawiający zgadza się na ograniczenie zakresu terytorialnego sprzętu przenośnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do terytorium RP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe ograniczenie.

 

Pytanie 23:

Czy Gmina administruje wysypiskiem / spalarnią śmieci i czy intencją ubezpieczenia OC jest objęcie ochroną tego typu działalności.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Gmina nie administruje wysypiskiem / spalarnią śmieci i jej intencją nie jest ubezpieczenie OC jest objęcie ochroną tego typu działalności.

 

Pytanie 24:

Czy Gmina administruje placówkami o charakterze medycznym i czy intencją ubezpieczenia OC jest objęcie ochroną tego typu działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Gmina nie administruje placówkami o charakterze medycznym i jej intencją nie jest ubezpieczenie OC jest objęcie ochroną tego typu działalności.

 

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ryzyka Ac pojazdów, których wartość nie przekracza 5.000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia takiego ograniczenia.

 

Pytanie 26:

czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie następującej klauzuli likwidacji dotyczącej środków trwałych:

 

„KLAUZULA LIKWIDACJI

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że górną granicę odpowiedzialności TU, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego oraz amortyzację księgową. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto

Ponadto odszkodowanie wypłacane jest do wysokości kosztów przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, nie więcej niż wartość księgowa brutto środka trwałego bez względu na wiek, stopień zużycia technicznego, amortyzację księgową.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 27:

czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu odnoszącego się do klauzuli stempla bankowego lub pocztowego o następującej treści (pogrubienie):

 

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym.  Dotyczy wszystkich ryzyk, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

 

Pytanie 28:

czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu odnoszącego się do klauzuli miejsc ubezpieczenia o następującej treści (pogrubienie):

 

Klauzula miejsc ubezpieczenia – do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od momentu wejścia w posiadanie, chyba że łączna wartość mienia w tej lokalizacji nie przekracza 1 000 000 zł. Dotyczy wszystkich ryzyk. Z zastrzeżeniem, że Lokalizacje spełniają wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisanych w OWU mienia od  wszystkich ryzyk  Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27.06.2007 r oraz ogólnie obowiązujące przepisy o ochronie przeciwpożarowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

 

Pytanie 29:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego 15% wart. szkody minimum 300 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, upuszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 30:

Czy zamawiający dopuszcza przeniesienie klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji do klauzul fakultatywnych? Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 31:

czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł dla ubezpieczenia OC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 32:

Czy zamawiający dopuszcza wyłączyć z rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, szkody w pojazdach mechanicznych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.

 

Pytanie 33:

Czy zamawiający potwierdza, iż limit z tytułu zarządzania drogami nie stanowi odrębnej Sumy Gwarancyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 34:

Czy zamawiający w ryzyku dewastacji dopuszcza wykreślenie zapisu:

„uszkodzone przez dzikie zwierzęta”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego ograniczenia.

 

Pytanie 35:

Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku przepięć wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Wysokość limitu 500 000 zł? W razie odmowy proszę o zaproponowanie wysokości owego limitu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ limit na przepięcia wynosi: 500 000,00 zł (str. 49 SIWZ).

 

Pytanie 36:

Czy zamawiający dopuszcza w Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie ubezpieczenia, skreślenia zapisu:

„,infrastrukturę drogową w tym przepusty i mosty drogowe, tunele, przejścia nad i pod torami” oraz „plony”

W przypadku odmowy proszę o sprecyzowanie sum ubezpieczenia oraz przedstawienia wykazu owego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego ograniczenia.

 

Pytanie 37:

Proszę  o sprecyzowanie adresów budynków wskazanych w załączniku nr 1

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na ten moment, ze względu na ograniczenia czasowe nie ma możliwość dokładniejszego doprecyzowania lokalizacji.

Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  21‑12‑2015 16:07:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  21‑12‑2015 16:07:35
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2015 16:09:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie