Informacje dodatkowe i uzupełniające


Zmianie ulegają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w:

 

  • Rozdziałe 3. Opisprzedmiotu zamówienia w pkt. 3.5.7. którego brzmienie ulega zmianie z:

„Zamawiający szacuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania około 15 wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu wyłapania i/lub odbioru około 15 bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk.”

na

„Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania około 15 wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu wyłapania i/lub odbioru około 15 bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk.”

 

  • Rozdziałe 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w pkt. 15.1.2. Kryterium „Czas przyjazdu zespołu interwencyjnego (P)” – waga 20 % którego brzmienie ulega zmianie z:

„Ocenie zostanie poddany czas przyjazdu zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk od chwili otrzymania zgłoszenia. 

Czas przyjazdu zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk od chwili otrzymania zgłoszenia nie może przekroczyć 48 godzin. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie według poniższych zasad:

a) za przyjazd zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz do 48 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia - 0 pkt,

b) za przyjazd zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz do 36 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia - 10 pkt,

c) za przyjazd zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz do 24 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia – 20 pkt,

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium ustalono na 20 pkt.

Oferty, w których nie zostanie zaoferowany czas przyjazdu zespołu interwencyjnego (nie zostanie podany Formularzu ofertowym) lub będzie on dłuższy niż 48 godzin zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.”

na

„Ocenie zostanie poddany czas przyjazdu zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk od chwili otrzymania zgłoszenia. 

Czas przyjazdu zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk od chwili otrzymania zgłoszenia nie może przekroczyć 48 godzin. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie według poniższych zasad:

a) za przyjazd zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk do 48 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia - 0 pkt,

b) za przyjazd zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk do 36 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia - 10 pkt,

c) za przyjazd zespołu interwencyjnego w celu odłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk do 24 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia – 20 pkt,

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium ustalono na 20 pkt.

Oferty, w których nie zostanie zaoferowany czas przyjazdu zespołu interwencyjnego (nie zostanie podany Formularzu ofertowym) lub będzie on dłuższy niż 48 godzin zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.”

 

  • formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ w wierszu 33 którego brzmienie ulega zmianie z:

„Uwaga: Założenia dotyczące ilości wyjazdów służą wyłącznie porównaniu złożonych ofert, a ich faktyczna ilość uzależniona będzie od faktycznej ilości zwierząt przebywających w schronisku.”

na

„Uwaga: Założenia dotyczące ilości wyjazdów służą wyłącznie porównaniu złożonych ofert, a ich faktyczna ilość uzależniona będzie od faktycznej ilości zwierząt wyłapanych/odebranych.”

 

  • wzorze umowy stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ w § 3. ust. 9 którego brzmienie ulega zmianie z:

„Zmawiający przewiduje, że Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania około 15 wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu wyłapania i/lub odbioru około 15 bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk. Faktyczna ilość wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu wyłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk uzależniona będzie od faktycznej ilości zwierząt przebywających w schronisku.”

na

„Zmawiający przewiduje, że Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania około 15 wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu wyłapania i/lub odbioru około 15 bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk. Faktyczna ilość wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu wyłapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kamieńsk uzależniona będzie od faktycznej ilości zwierząt do wyłapania/odebrania.”

 

  • wzorze umowy stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ w § 4. ust. 12 którego brzmienie ulega zmianie z:

„W celu umożliwienia zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właścicieli oraz ułatwienia procesu adopcji, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (nie dłużej niż w ciągu 14 dni) umieszczania i aktualizowania na swojej stronie internetowej zwierząt przyjętych z terenu gminy Kamieńsk.”

na

„W celu umożliwienia zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właścicieli oraz ułatwienia procesu adopcji, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (nie rzadziej niż co 14 dni) umieszczania i aktualizowania na swojej stronie internetowej zwierząt przyjętych z terenu gminy Kamieńsk.”

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  26‑03‑2018 15:01:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  26‑03‑2018 15:01:29
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2018 15:02:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie