Wybory ławników na kadencję 2024-2027


Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027

W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2024-2027 podaje się do wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku 2023 r. przez Radę Miejską w Kamieńsku:

 

1.  Do Sądu Rejonowego w Radomsku

OGÓŁEM: 4 osoby

w tym do sądu pracy: 2 osoby

2.  Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

OGÓŁEM: 3 osoby

w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: ---

 

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Miejskiej w Kamieńsku, które wpłyną po upływie w/w terminu lub niespełniające wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
 2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata i zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Najpóźniej w październiku 2023 r. Rada Miejska w Kamieńsku dokonuje wyboru ławników.

Druki:

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika;

- lista osób popierających kandydata na ławnika

udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50 (sekretariat).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie kandydata na ławnika
12‑06‑2023 15:35:50
dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
329KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie kandydata na ławnika
12‑06‑2023 15:37:10
dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
600KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  06‑06‑2023 13:51:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  06‑06‑2023 13:51:18
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2023 15:40:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie