Powtórna ocena ofert


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego


Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "rozbudowę oczyszczalni ścieków z przepustowości Q śr d = 350 m3/d do 500 m3/d w miejscowości Kamieńsk"
Po powtórnej ocenie ofert dokonanej zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 25.06.2007 r. informuję o wynikach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższego zadania.


Na przetarg wpłynęły 4 oferty:

1. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
(oferta nr 1)

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku z tym iż wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.


2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe "RemWil" Sp. z o.o.
ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek
(oferta nr 2)

za cenę brutto 1 504 686,40
liczba punktów 100,00 pkt


3. KONSORCJUM:
EKO-BUD Grzelczyk, Woreta Spółka Jawna
ul. Zaolziańska 49, 93-545 Łódź
"CMM" Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowe Andrzej Czarkowski
ul. M. Bołtucia 2, 52-212 Wrocław
(oferta nr 3)

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3) oraz pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku z:

- niespełnieniem warunków określonych w rozdz. 8, pkt 4), ppkt a), ppkt c), ppkt d), ppkt e), SIWZ tj.:

o pełnomocnictwo podpisane jest tylko przez jednego uczestnika tj. Firmę CMM w rozdz. 8, pkt 4), ppkt a) SIWZ wymagane było przedłożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa wszystkich stron oraz podpisów każdego z wykonawców pod pełnomocnictwem

o oferta nie została podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, bowiem załączone pełnomocnictwo nie ustalało osoby reprezentującej konsorcjum. Oferta nie wskazuje również lidera konsorcjum ani pełnomocnika

o z treści pełnomocnictwa nie wynika zakres umocowania do reprezentowania wszystkich partnerów konsorcjum w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie został bowiem w ofercie (ani w formularzu ofertowym, ani w pełnomocnictwie) wskazany pełnomocnik / lider. Nadto treść pełnomocnictwa nie określa dokładnie zakresu umocowania w szczególności nie daje upoważnienia do podpisania oferty i umowy

o wypełniony załącznik nr 2 str. 4 oferty jest niezgodny z zapisami zawartymi w rozdz. 8, pkt 4), ppkt e) SIWZ który brzmi "Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum". To samo dotyczy załącznika nr 4 str. 17 oferty, załącznik nr 3 str. 165 oferty, oświadczenia zgodne z art. 22 i 24 PZP str. 169 oferty. Wszystkie wyżej wymienione załączniki w miejscu wykonawcy wpisane mają jedynie dane jednego oferenta a nie konsorcjum, co jest sprzeczne z powołanym powyżej zapisem SIWZ

- niewniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oferta jest uważana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.


4. "AZE Zając, Kokoszko" Spółka jawna
34-625 Skrzydlna 101
(oferta nr 4)

za cenę brutto 1 589 181,62 zł
liczba punktów 94,68 pkt

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez; Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe "RemWil" Sp. z o.o., ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek (oferta nr 2) za cenę brutto 1 504 686,40 która okazała się najkorzystniejszą.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  26‑07‑2007 11:30:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  26‑07‑2007 11:30:35
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2007 11:30:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie