Zawiadomienie o wyborze oferty


Kamieńsk, 24.05.2007 r.


oznaczenie sprawy 3400/6/2007

Informacja o rozstrzygnięciu
Dotyczy:


rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "rozbudowę oczyszczalni ścieków z przepustowości Q śr d = 350 m3/d do 500 m3/d w miejscowości Kamieńsk"


Na przetarg wpłynęły 4 oferty:

1. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
(oferta nr 1)
za cenę brutto 2 064 186,22 zł
liczba punktów 76,99 pkt


2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe "RemWil" Sp. z o.o.
ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek
(oferta nr 2)

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku:

1 - ze złożeniem nieprawidłowego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - złożone oświadczenie o tym że wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 jest w treści niezgodne z załącznikiem nr 2 załączonym przez Zamawiającego do SIWZ - brak treści pkt. 4 w oświadczeniu dołączonym do oferty.

2 - z niespełnieniem warunku określonego w rozdz. 9, pkt 1), ppkt h SIWZ - brak w załączonym do oferty wykazie osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4 do oferty) osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

3 - z niespełnieniem warunku określonego w rozdz. 9, pkt 1), ppkt n SIWZ - brak wymaganej przez Zamawiającego ilości wykonanych robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowanym stanowiącym przedmiot zamówienia (Zamawiający wymagał oby oferent wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, przy czym co najmniej 3 roboty o wartości 1 800 000,00 zł brutto każda; lub trzy oczyszczalnie o przepustowości min. 150 m3/d). W załączniku nr 3 do oferty Oferent wykazał dwie roboty odpowiadające wymaganiom (roboty nr 2 oraz 4). Pozostałe roboty wykazane w tym załączniku nie spełniają wymagań - robota nr 1 wykracza poza dopuszczalny czasokres, roboty nr 3, 5, 6 mają inny charakter niż wymagany.

Oferta jest uważana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.


3. KONSORCJUM:
EKO-BUD Grzelczyk, Woreta Spółka Jawna
ul. Zaolziańska 49, 93-545 Łódź
"CMM" Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowe Andrzej Czarkowski
ul. M. Bołtucia 2, 52-212 Wrocław
(oferta nr 3)

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku z niespełnieniem warunków określonych w rozdz. 8, pkt 4), ppkt a), ppkt c), ppkt d), ppkt e), SIWZ tj.:

1 - pełnomocnictwo podpisane jest tylko przez jednego uczestnika tj. Firmę CMM w rozdz. 8, pkt 4), ppkt a) SIWZ wymagane było przedłożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa wszystkich stron oraz podpisów każdego z wykonawców pod pełnomocnictwem.

2 - oferta nie została podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, bowiem załączone pełnomocnictwo nie ustalało osoby reprezentującej konsorcjum. Oferta nie wskazuje również lidera konsorcjum ani pełnomocnika

3 - z treści pełnomocnictwa nie wynika zakres umocowania do reprezentowania wszystkich partnerów konsorcjum w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie został bowiem w ofercie (ani w formularzu ofertowym, ani w pełnomocnictwie) wskazany pełnomocnik / lider. Nadto treść pełnomocnictwa nie określa dokładnie zakresu umocowania w szczególności nie daje upoważnienia do podpisania oferty i umowy.

4 - wypełniony załącznik nr 2 str. 4 oferty jest niezgodny z zapisami zawartymi w rozdz. 8, pkt 4), ppkt e) SIWZ który brzmi "Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum". To samo dotyczy załącznika nr 4 str. 17 oferty, załącznik nr 3 str. 165 oferty, oświadczenia zgodne z art. 22 i 24 PZP str. 169 oferty. Wszystkie wyżej wymienione załączniki w miejscu wykonawcy wpisane mają jedynie dane jednego oferenta a nie konsorcjum, co jest sprzeczne z powołanym powyżej zapisem SIWZ.

Oferta jest uważana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.


4. "AZE Zając, Kokoszko" Spółka jawna
34-625 Skrzydlna 101
(oferta nr 4)
za cenę brutto 1 589 181,62 zł
liczba punktów 100,00 pkt

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez; "AZE Zając, Kokoszko" Spółka jawna, 34-625 Skrzydlna 101 (oferta nr 4) za cenę brutto 1 589 181,62 zł która okazała się najkorzystniejszą.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).


Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  30‑05‑2007 13:24:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  30‑05‑2007 13:24:49
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2007 13:24:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie