Informacje dodatkowe i uzupełniające


UWAGA !!!

11‑04‑2007 15:49:18

W związku z napływającymi do nas licznymi zapytaniami wykonawców dotyczącymi przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamieńsku przedłużamy termin składania ofert do 10.05.2007 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

25‑04‑2007 14:42:57

 • Czy roboty związane z przetargiem nieograniczonym związane są z budownictwem mieszkaniowym i jego infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z art., 146 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) przy obliczaniu wartości brutto zamówienia należy stosować stawkę VAT w wysokości 7%, czy też w przypadku tego zamówienia należy przyjąć stawkę 22%? Jeżeli natomiast realizowana infrastruktura towarzysząca ma związek zarówno z budynkami mieszkalnymi, jaki i obiektami przemysłowymi proszę o określenie wielkości związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz budynkami przemysłowymi oraz podanie procentowej wartości przedmiotu zamówienia objętego 7% oraz 22% stawką VAT, zgodnie z interpretacja Ministra Finansów dotyczącego stosowania wysokości stawki podatki VAT.
Ustala się, że w 90 % inwestycja służyć będzie infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Należy do 90% wartości zamówienia netto przyjąć 7% stawkę podatku a dla pozostałych 10 % wartości netto należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 22% .W związku z powyższym w Formularzu ofertowym należy wyszczególnić podatek VAT w wysokości 7 % i 22 % oraz podać łączną wartość brutto zadania.


 • Proszę podać, w której pozycji kosztorysu należy wycenić prasę z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzenia do higienizacji osadu.
Nie należy wyceniać prasy z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzenia do higienizacji osadu, gdyż urządzenia te nie stanowią elementów dostawy i nie są przedmiotem obecnego przetargu.


 • Proszę podać, w której pozycji kosztorysu należy wycenić wyposażenie technologiczne osadnika wtórnego, np. pompy PM1, PM2, przelew, rurę centralną.
Pompę PM1 należy wycenić w poz. 60 przedmiaru robót - cz. "Technologia", natomiast pompę PM2 należy wycenić w poz. 20 przedmiaru robót - cz. "Technologia".Przelew i rura centralna stanowią integralne wyposażenie osadnika wtórnego i należy je wycenić w poz. 1210 przedmiaru robót - cz. "Konstrukcja".


 • W dziale "tymczasowa pompownia" brak kraty. W której pozycji należy ją wycenić?
Nie przewiduje się instalacji kraty w tymczasowej pompowni ścieków. Zgodnie z rys. KAM-19/T -"Technologia", należy przewidzieć zamontowanie kosza ochronnego, a jego wycenę uwzględnić w poz. 1780 przedmiaru robót - cz. "Technologia".


 • W przedmiarze brak wyposażenia technologicznego zlewni ścieków dowożonych. W której pozycji należy je wycenić ?
  Brak części konstrukcyjnej przedmiaru brak zlewni ścieków. W której pozycji należy to wycenić ?

Zlewnia ścieków, wiata stacji zlewczej oraz zbiornik zlewny ścieków, a tym samym konstrukcja i wyposażenie technologiczne nie stanowią elementów dostawy i nie są przedmiotem obecnego przetargu. Nie należy ich więc wyceniać.


 • Proszę podać, jakie są wymiary pomostu nad osadnikiem wtórnym . W punkcie 4.3 Opisu technicznego części konstrukcyjnej znajdują się niespójne zapisy raz o jednym, raz o dwu osadnikach.
Pomost obsługowy należy wykonać zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 5 "Opisy techniczne poszczególnych obiektów. - Pomost obsługowy" - Projekt budowlany, cz. "Konstrukcja" oraz zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunku nr 4/K - Projekt budowlany, cz. "Konstrukcja"


 • W module nr 1 rury recyrkulacyjne umieszczone są w korycie stalowym . Czy w module nr 2 należy przewidzieć podobne rozwiązanie, a jeżeli tak, to w jakiej pozycji kosztorysu należy to umieścić?
Wszystkie rurociągi recyrkulacyjne należy przewidzieć jako podwieszane do pomostu obsługowego nad osadnikiem wtórnym oraz schowane w gruncie.


 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa, że cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.W dniu 06 kwietnia 2007 r. wysłaliśmy do Państwa pismo w sprawie poważnych braków w dołączonych do specyfikacji przedmiarach.Szacunkowa wartość tych robót może stanowić nawet 30 % wartości zamówienia. SIWZ nie odnosi się również do zakresu przedmiotu zamówienia.Opis techniczny wskazuje, Ze realizacja całego przedsięwzięcia będzie podzielona na etap I i II. Proszę zatem jednoznacznie określić, któryetap stanowi przedmiot zamówienia. W związku z tymże do dnia dzisiejszego nie mammy wszystkich danych do właściwej i prawidłowej wyceny tematu,prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o siedem dni.
Wyjaśniamy, iż załączone do SIWZ przedmiary robót obejmują I etap realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku. Należy wycenić wyłącznie pozycje wyszczególnione w przedmiarach robót, będących załącznikami do SIWZ z uwzględnieniem w/w wyjaśnień.
Do II etapu zostały wyłączone :
- odprowadzenie ścieków ze stacji zlewczej
- rurociąg tłoczny ścieków dowożonych
- instalacja w zbiorniku ścieków dowożonych
- urządzenia i instalacje w budynku
- wiata stacji zlewczej i nawierzchnia przy stacji zlewczej
- zbiornik zlewny ścieków dowożonych


 • W specyfikacji technicznej, będącej częścią dokumentacji przetargowej, brak jest danych technicznych dotyczących zbiorników stalowych oczyszczalni. Prosimy o podanie, z jakiej grubości stali należy wykonać zbiorniki oraz jakie są niezbędne za-bezpieczenia antykorozyjne. Jakie są minimalne grubości warstw farby, nakładanej na zbiorniki ?
Dane techniczne zbiorników dla rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Kamieńsku zostały określone w dokumentacji projektowej, tj. podano średnice, wysokości, kubaturę całkowitą oraz pojemność czynną zbiorników i muszą odpowiadać parametrom zbiorników zabudowanych na istniejącej i rozbudowywanej oczyszczalni.
Zbiorniki oczyszczalni ścieków ECOLO - CHIEF są wykonane w postaci zbiorników cylindrycznych stalowych i przystosowane są do montażu bezpośredniego w miejscu przyszłej eksploatacji.
Zbiorniki stalowe charakteryzują się lekkością, szczelnością oraz łatwym transportem i szybkim montażem (2÷3 tygodnie). Dostarczane są w postaci tzw. karg (płatów blachy), które skręcane są na placu budowy i montowane do płyty fundamentowej.
Materiał: stal węglowa o podwyższonej wytrzymałości antykorozyjnej, zgodna z Normą ASTM 446, D, pofalowana (zwiększenie sztywności płaszcza zbiornika), odległości między wierzchołkami fali 11,43 cm,; minimalna wytrzymałość 50000 PSI (3447 kg/cm2); pokryta ogniowo dwuwarstwową powłoką cynkową.
Dodatkowo wszystkie elementy pokryte są dwoma powłokami poliamidowo-epoksydowymi Tnemic Series 161 lub 61 o grubości minimum 100 um każda.
Izolacja antykorozyjna zbiorników wykonana jest w postaci wyżej opisanych dwuwarstwych powłok epoksydowo-poliamidowych, chroniących wewnętrzne i zewnętrzne części konstrukcji. Każda oczyszczalnia wyposażona jest przez producenta w ochronę katodową w postaci anod magnezowych montowanych pionowo w odległości 0.9 - 1.00 m od ścian zbiorników.
Połączenia pomiędzy zbiornikami dla przepływu ścieków i recyrkulacji osadu są realizowane przy zastosowaniu rurociągów o średnicy 75, 100 i 200 mm wykonanych z PCV lub ze stali.
Przejścia przez płaszcze zbiorników są dostarczane wraz ze zbiornikami.
Zbiorniki konstrukcyjnie mocowane są do płyty fundamentowej poprzez zespół śrub kotwiących oraz uchwytów montażowych.


 • W opisie technicznym w etapie I określono, że nie będzie budowana komora stabilizacji. Natomiast w przedmiarach utrzymano wykonanie zbiornika stabilizacji i systemu napowietrzania. Proszę o odpowiedź, czy należy te roboty wyceniać.
Należy wycenić wszystkie pozycje wyszczególnione w przedmiarach robót, będących załącznikami do SIWZ.


 • W przedmiarach brak jest stacji zlewczej. Gdzie w takim razie będą odprowadzane osady wyflotowane z modułu I i II i czy ma to odzwierciedlenie w przedmiarach?
Stacja zlewcza nie stanowi elementu dostawy i nie jest przedmiotem obecnego przetargu. Osady wyflotowane z modułu I i II mogą zostać odprowadzone poprzez istniejącą kanalizację sanitarną do istniejącej pompowni ścieków surowych.


 • W związku z brakiem w kosztorysach (przedmiarach) do wyceny wyposażenia budynku wielofunkcyjnego jak np.: kompletnej prasy i stacji higienizacji osadów, prosimy o jasne sprecyzowanie zakresu przebudowy oczyszczalni i podanie ewentualnych pozycji do ujęcia brakujących części.
Wyjaśniamy, iż załączone do SIWZ przedmiary robót obejmują I etap realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku. Należy wycenić wyłącznie pozycje wyszczególnione w przedmiarach robót, będących załącznikami do SIWZ z uwzględnieniem w/w wyjaśnień.Do II etapu realizacji zostały wyłączone:
- odprowadzenie ścieków ze stacji zlewczej
- rurociąg tłoczny ścieków dowożonych
- instalacja w zbiorniku ścieków dowożonych
- urządzenia i instalacje w budynku, w tym prasa ze stacją higienizacji osadów
- wiata stacji zlewczej i nawierzchnia przy stacji zlewczej
- zbiornik zlewny ścieków dowożonych

 • W opisie technicznym (str. 24) podano: "Budowę nowej komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego przewiduje się w kolejnym etapie rozbudowy oczyszczalni ścieków" natomiast komora ta jest uwzględniona w przedmiarze.Pytanie: Czy należy koszty budowy tej komory uwzględnić przy składaniu ofert, czy też nie?Czy którykolwiek ze zbiorników wyposażony jest w przykrycie?

  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co do wyceny komory stabilizacji, gdyż występuje ona w kosztorysach (przedmiarach) do wyceny, natomiast w załączonej dokumentacji jest ona przewidziana w II etapie inwestycji. Stąd pytanie, w którym etapie się ona znajduje - czy należy wycenić ją w I etapie?

Należy wycenić wszystkie pozycje wyszczególnione w przedmiarach robót, będących załącznikami do SIWZ.


 • Wg przedmiaru komora anoksyczna jest wyposażona w jedno mieszadło, bez urządzenia rezerwowego. W przypadku awarii oczyszczalnia nie ma możliwości pracy. Czy nie powinno się wycenić drugiego mieszadła jako rezerwy magazynowej?
Należy wycenić jedno mieszadło


 • Czy, w związku z tym, że prasa osadów została wyłączona z zakresu obecnego przetargu, w "Pierwszym wyposażeniu oczyszczalni" należy pominąć przyczepę ciągnikową na osad odwodniony?
W "Pierwszym wyposażeniu oczyszczalni" należy pominąć przyczepę ciągnikową na osad odwodniony.


 • Rysunki płyty fundamentowej pod zbiorniki oczyszczalni oraz pomostu nad osadnikiem, będące częścią projektu budowlanego oczyszczalni, dotyczą istniejących już obiektów. Brak projektu fundamentu i pomostu nowej oczyszczalni. Czy przedmiary części konstrukcyjnej również opisują istniejący już moduł I Ecolo Chief?
Na rysunku zawartym w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym, cz. II Konstrukcja i Architektura, rys. 5/K przedstawiono płytę fundamentową pod zbiorniki oczyszczalni ścieków, dotyczącą projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem przetargu. Pomost obsługowy rozbudowywanej części oczyszczalni ścieków został przedstawiony na rysunku nr 6/K w branży konstrukcyjnej. Przedmiary części konstrukcyjnej opisują wszystkie prace niezbędne do wykonania i będące przedmiotem prowadzonego postępowania przetargowego.


 • Czy, w związku z akceptacją przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych, dopuszcza się wykonanie zbiorników oczyszczalni w konstrukcji żelbetowej?
Zamawiający dopuszcza zmianę zbiorników z konstrukcji stalowej na konstrukcję żelbetową pod warunkiem wykonania przez wykonawcę na własny koszt projektu zamiennego na zmianę konstrukcji zbiorników.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

02‑05‑2007 15:32:57
 • Do recyrkulacji ścieków zamiast podnośnika PM1 zastosowana będzie pompa zatapialna PZ. Pompa ta będzie też realizować spust osadu nadmiernego (wg projektu funkcja podnośnika PM2)
 • W proponowanym rozwiązaniu z pompą recyrkulacji zewn. nie ma konieczności częstego wzruszania osadu na dnie osadnika. Do sporadycznego przedmuchania zastosowany będzie dodatkowy ruszt RW
Zmiana ta jest możliwa, tylko pompa ta powinna mieć tak dobrane parametry , szczególnie wydajność, aby nie powodowała podrywanie osadów z dna. Drugie uwarunkowanie, aby w przypadku awarii pompę można było łatwo wyjąć z osadnika bez konieczności jego opróżniania. Pompa pociągnięta za linkę powinna się łatwo wypinać z zaworu, a następnie również łatwo musi się zapinać nowa pompa opuszczona po prowadnicy pod warstwę ścieków. Podnośniki mają tę, zaletę, że nie mając części ruchomych pod powierzchnią ścieków nie ulegają uszkodzeniom. A więc, jeśli zapewniona będzie możliwość łatwego demontażu pompy uszkodzonej i montażu pompy sprawnej taka zmiana może być korzystna.Dodatkową zaletą może być fakt, że montując na przewodzie osadu recyrkulowanego oraz osadu nadmiernego odpowiednie zawory nie będzie skomplikowana regulacja wieku osadu.


 • Podnośnik PM2 (o zmienionej budowie) będzie zamontowany w komorze stabilizacji i będzie służył do zagęszczania osadu w tym zbiorniku (wg projektu brak możliwości zagęszczania osadu)
Wyraża się na to zgodę.


 • Do sterowania powietrzem i recyrkulacją, zamiast zaworów membranowych, do których trzeba doprowadzać powietrze z kompresora, zastosowane będą zasuwy nożowe z napędem elektrycznym. Kompresor i tablica zaworków membranowych nie będzie potrzebna, podobnie jak studnia St3 i układ przewodów powietrza sterującego zaworami membranowymi. Do usuwania ciał pływających w osadniku oraz rozcieńczania ścieków dowożonych zastosowany będzie dodatkowy podnośnik PM2- zamiast koryta spustu kożucha. W proponowanym rozwiązaniu z pompą recyrkulacji zewn. ilość ciał pływających jest niewielka.
Zmiana taka nie jest problemem technologicznym, gdyż spełniają taką samą rolę. Dlatego jeśli będą to zawory dobre z dobrą gwarancją, nie widzę problemu ich zamiany na zawory sterowane elektrycznie.


 • Zbiorniki oczyszczalni będą wykonywane w konstrukcji żelbetowej, pojemność czynna pozostanie bez zmian
Od strony technologicznej nie ma znaczenia czy będzie to zbiornik stalowy czy żelbetowy. Jednak należy zaznaczyć, ze musi to być beton odpowiedniej klasy, który dopuszczony jest do budowy zbiorników na ścieki.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
445KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuczyk , w dniu:  11‑04‑2007 15:43:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  11‑04‑2007 15:43:47
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2007 15:43:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie