Informacja o zamówieniu publicznym


OGŁOSZENIE

o zamówieniu
GminaKamieńsk,

ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

tel. 0-44/ 681 75 91, fax. 044/ 681 71 53


http.//: www.kamiensk.com.pl

Burmistrz Kamieńska ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) przetarg nieograniczony pn:

BUDOWA BUDYNKU SANITARIATÓW NA TARGOWICY W KAMIEŃSKU


Powyżej 60 000 Euro

Opis przedmiotu zamówienia:

(CPV): - 45.00.00.00-7

Przedmiotem zamówienia są miedzy innymi:

1. Roboty instalacyjne:

- wodno - kanalizacyjne,

- elektryczne,

2. Roboty ogólnobudowlane:

- izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne dachu,

- wykonanie elewacji poprzez docieplenie ścian styropianem,

- wykończeniowe,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Przyłącza wod-kan i elektryczne.

Zakres robót określony w kosztorysach nakładczych.


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

Termin realizacji zamówienia:od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2007 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu. Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia podstawowego.

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia ;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają środki lub zdolność kredytową na kwotę 120 000, 00 zł;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ustawy Pzp;

- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia , przy czym co najmniej 2 roboty o podobnym charakterze i wartości 120 000 zł brutto każda;

- zaakceptują warunki umowy;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- spełniają pozostałe warunki zawarte w SIWZ.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Kryterium oceny ofert: cena - waga 100%

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 zł.


Wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.


Specyfikacja dostępna jest do pobrania na stronie internetowej : www.kamiensk.com.pl


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Kamieńska, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, pokój nr 18 lub za pośrednictwem poczty. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 26.02.2007 r. do godziny 1000 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Kamieńska (Sekretariat - parter budynku).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2007 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Kamieńska, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, pokój Nr 11.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Andrzej Krawczyk - Referat pok. 18 (tel.0-44/681 75 91);

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na portalu internetowym UZP

Plik pdf Ogłoszenie
26‑03‑2007 08:52:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Specyfikacja
26‑03‑2007 08:51:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Specyfikacja techniczna
26‑03‑2007 08:51:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
516KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz ofertowy
26‑03‑2007 08:50:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór umowy
26‑03‑2007 08:48:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf kosztorys elektryczny
26‑03‑2007 08:48:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  23‑03‑2007 18:26:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  23‑03‑2007 18:26:15
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2007 18:26:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie