Informacja o zamówieniu publicznym


OGŁOSZENIE

o zamówieniuGminaKamieńsk,

ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

tel. 0-44/ 681 75 91, fax. 044/ 681 71 53


http.//: www.kamiensk.com.pl
Burmistrz Kamieńska ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. )


przetarg nieograniczony pn:

1) WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI NAPOLEONÓW - warstwa ścieralna

2) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DANIELÓW - SIÓDEMKAPowyżej 60 000 Euro
Opis przedmiotu zamówienia:

(CPV): - 45.23.31.40-2

Przedmiotem zamówienia są miedzy innymi:

Zadanie I:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm o pow. 5013m2 na istniejącej warstwie wiążącej.
Zadanie II:

- roboty ziemne przy wymianie korpusu drogi, odwodnienie pobocza


- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pow. 2640m2


- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm o pow. 2458m2


- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm o pow. 2400m2


Zakres robót określony w kosztorysach nakładczych.

Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

Termin realizacji zamówienia:od dnia podpisania umowy do dnia 28.08.2007 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu. Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia podstawowego.

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia ;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają środki lub zdolność kredytową na kwotę 340 000, 00 zł;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ustawy Pzp;

- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia , przy czym co najmniej 5 robót o podobnym charakterze i wartości 340 000 zł brutto każda;

- zaakceptują warunki umowy;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- spełniają pozostałe warunki zawarte w SIWZ.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.Kryterium oceny ofert: cena - waga 100%

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości

I Zadanie - 1800,00 zł

II Zadanie - 8400,00 zł

Wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto.

Specyfikacja dostępna jest do pobrania na stronie internetowej : www.kamiensk.com.pl


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Kamieńska, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, pokój nr 18 lub za pośrednictwem poczty. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 07.05.2007 r. do godziny 1100w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Kamieńska (Sekretariat - parter budynku).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.05.2007 r o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Kamieńska, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, pokój Nr 11.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Andrzej Krawczyk - Referat pok. 18 (tel.0-44/681 75 91);

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na portalu internetowym UZP

Kamieńsk 28.03.2007 r.

Plik pdf Ogłoszenie
28‑03‑2007 15:47:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf siwz
28‑03‑2007 15:46:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1
28‑03‑2007 15:46:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1a
28‑03‑2007 15:45:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
28‑03‑2007 15:45:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
28‑03‑2007 15:45:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
28‑03‑2007 15:44:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
28‑03‑2007 15:44:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
28‑03‑2007 15:44:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 7
28‑03‑2007 15:43:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Krawczyk , w dniu:  28‑03‑2007 15:23:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  28‑03‑2007 15:23:53
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2007 15:23:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie