Informacja o zamówieniu publicznym


Kamieńsk dn. 26.04.2007r.

Nr sprawy: ZGK/340/2/07

L.dz. ZGK//341/14/07OGŁOSZENIEZakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel./faks (044) 6817 136

ogłasza zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym na wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej (po uprzednio wykonanej kanalizacji) w m. Gorzędów gm. Kamieńsk - II etap, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie nieograniczonym o wartości poniżej równowartości 60 000 euro.

2. Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot działalności:

Zakład Państwowy powołany przez Urząd Miasta, nieposiadający osobowości prawnej, oferujący ogólne usługi publiczne.

3. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających.

4. Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji zamówienia: robota budowlana w m. Gorzędów gm. Kamieńsk.

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej (po uprzednio wykonanej kanalizacji) w m. Gorzędów gm. Kamieńsk - II etap, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, w tym:

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) w ilości 555 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 555 m2 .Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny: 45.23.32.20-7Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości wykonania robót, jak również przesunięcia grubości warstwy jednej na rzecz drugiej.

Wzrost zakresu robót do 10% nie zmienia wynagrodzenia wykonawcy.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia.


6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty wymagań określonych przez zamawiającego:

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty spełniają określone wymagania, zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i w trakcie wykonywania robót żąda od wykonawcy następujących dokumentów:

a/ deklaracji zgodności lub atestów na wbudowane materiały.

7. Zamawiający nie dopuszcza:

- składnia ofert częściowych

- składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia do dnia 20.12.2007r.

9. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium od wykonawcy.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP z późn. zm.;

5) oferowane przez nich roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego;

6) złożą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty we właściwej formie.11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia metodą spełnia/nie spełnia.

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:1/. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych z późn. zm. zamawiający żąda następujących dokumentów:

a/ formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ

b/ oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne - art. 22 ust.1 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

c/ zaakceptowanego wzoru umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

d/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert


e/ kosztorysu ofertowego z wykorzystaniem informacji z kosztorysu nakładczego-załącznik nr 4 do SIWZ .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt.1/. lit. d/ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert)Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (odpowiadające ppkt. 1/. lit. d/), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wyszczególniony powyżej termin danego dokumentu stosuje się odpowiednio.W przypadku składania oferty od jednego wykonawcy - spółka cywilna winny być złożone dokumenty , o których mowa w ppkt. 1/. lit. b/ i d/ przez każdego wykonawcę wchodzącego w skład spółki.

Pozostałe dokumenty mogą być złożone i podpisane przez jednego z reprezentujących spółkę podmiotu, o ile wynika to z przepisów prawa.2. Dokumenty, jakich zamawiający żąda od wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej:

Oprócz dokumentów wymienionych w ppkt.1/. winna być złożona umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie lub umowa Konsorcjum.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty, o których mowa w ppkt 1/. lit. b/ i d/ muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące w formie spółki cywilnej do oferty winna być dołączona umowa regulująca współpracę tych podmiotów.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego w formie kopii.13. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena - 100% (ogólna wartość brutto)

14. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać w sposób:

I. Odpłatny:

- na pisemny wniosek zainteresowanego wykonawcy wraz z dowodem wpłaty za udostępnienie SIWZ, dostarczony osobiście lub drogą pocztową lub faksem do siedziby zamawiającego tj.: ZGKiM, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50.

Wniosek i dowód wpłaty dostarczony osobiście lub wysłany drogą pocztową winien być w formie oryginału, a jeżeli przedstawia formę kserokopii, winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez upoważnionego do podpisu wykonawcę.

Przekazany wniosek i dowód wpłaty faksem uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wpłaty za SIWZ w kwocie 30,00 zł. należy dokonać w kasie ZGKiM lub na konto w BSZP O/Kamieńsk nr 95 89730003 0110 0905 4159 0001.

II. Nieodpłatny:

- pobranie ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiensk.com.pl

16. Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2007 r. do godz. 9 00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.05.2007r. o godz. 9 30 .

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2007r. o godz. 9 30 w siedzibie ZGK w Kamieńsku tj. 97-360 Kamieńsk ul.Wieluńska 50, I piętro pokój nr 1.

17. Zamawiający dopuszcza tylko język polski, którym należy się posługiwać przy sporządzaniu oferty i innych dokumentów związanych z w/w zamówieniem publicznym.

18. Termin związania z ofertą wykonawcy winien być przez okres 30 dni, licząc od dnia ostatecznego upływu terminu składania ofert.

19. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Zamawiający nie będzie prowadził zamówienia publicznego z zastosowaniem dialogu konkurencyjnego.

21. Zamówienie nie dotyczy projektu ani programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

22. Powyższe ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami będzie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego-www.bip.kamiensk.com.pl w dniu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w portalu Urzędu Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl .

23. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie ZGKiM w Kamieńsku ul.Wieluńska 50, lub telefonicznie (0-44) 6817-136 wew. 35 .

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest P. mgr Bożena Próchnicka.


Dyrektor

(-) mgr inż. Kazimierz Maj
Plik pdf SIWZ
26‑04‑2007 13:58:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf FORMULARZ OFERTOWY
26‑04‑2007 13:59:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE
26‑04‑2007 14:01:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WZÓR UMOWY
26‑04‑2007 14:11:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik ath KOSZTORYS.ATH
26‑04‑2007 14:05:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
text/plain
Rozmiar:
3KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA DODATKOWA
26‑04‑2007 14:07:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  26‑04‑2007 13:58:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  26‑04‑2007 13:58:12
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2007 13:58:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie