Wynik postępowania przetargowego


Nr sprawy: ZP/340/2/07

L.dz.: ZP/341/22/07

Kamieńsk dn. 17.05.2007r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku

97- 360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,

nip:772-10-01-631, regon 590328019,

woj. łódzkie, powiat radomszczański, tel./ faks (044) 6817 - 136

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie nieograniczonym poniżej równowartości 60 000 euro

na wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej (po uprzednio wykonanej kanalizacji) w m. Gorzędów gm. Kamieńsk - II etap,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej (po uprzednio wykonanej kanalizacji) w m. Gorzędów gm. Kamieńsk - II etap, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, w tym:

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) w ilości 555 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) w ilości 555 m2 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości wykonania robót, jak również przesunięcia grubości warstwy jednej na rzecz drugiej.


Wzrost zakresu robót do 10% nie zmienia wynagrodzenia wykonawcy.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV:

przedmiot główny: 45.23.32.20-7 .II. INFORMACJA O OGŁOSZENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

Ogłoszenie o wszczęciu w/w postępowania zostało zarejestrowane w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2007/04/26-1083339 , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.kamiensk.com.pl i na tablicy ogłoszeń w dniu 26.04.2007r.


III. INFORMACJA O LICZBIE ZŁOŻONYCH OFERT.

Złożono 1 ofertę.


IV. INFORMACJA O OFERTACH Z CENĄ NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ.

Cena najtańszej oferty: 27.336,41 zł. ogólna wartość netto + 7% Vat = 29.249,96 zł. ogólna wartość brutto.

Cena najdroższej oferty: 27.336,41 zł. ogólna wartość netto + 7% Vat = 29.249,96 zł. ogólna wartość brutto.

V. INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego), nie podlegającą odrzuceniu od
wykonawcy niewykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od Przeds. Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 97-500 Radomsko ul. Reja 8, nip 772-17-13-273, regon 590534486, województwo łódzkie, powiat radomszczański, strona internetowa www.prdm.radomsko.pl,tel. 044 682-23-50, faks 044 682-25-87 z ceną 27.336,41 zł. ogólna wartość netto + 7% Vat = 29.249,96 zł. ogólna wartość brutto. Słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć zł. 96/100 .

V. INNE INFORMACJE.

Data udzielenia zamówienia: 17.05.2007r.


Dyrektor

(-) mgr inż. Kazimierz Maj


Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  17‑05‑2007 10:03:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  17‑05‑2007 10:03:22
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2007 10:03:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie