Informacja o zamówieniu publicznym


OGŁOSZENIE
o zamówieniu

Gmina Kamieńsk,
ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk
tel. 0-44/ 681 75 91, fax. 044/ 681 71 53

http.//: www.kamiensk.com.pl


Burmistrz Kamieńska ogłasza na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) przetarg nieograniczony pn:

"BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GAŁKOWICE STARE" ETAP IPowyżej 60 000 Euro

Opis przedmiotu zamówienia:

(CPV): - 45.00.00.00-7

Przedmiotem zamówienia są miedzy innymi:

1) Roboty ogólnobudowlane:

- roboty ziemne

- roboty murowe

Zakres robót określony w kosztorysach nakładczych.


Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie zamierza się ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.09.2007 r.
Termin związania ofertą: 60 dni od dnia składania ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu. Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na wykonaniu tego samego rodzaju robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia podstawowego.

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia ;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają środki lub zdolność kredytową na kwotę 150 000, 00 zł;

- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia , przy czym co najmniej 3 roboty o wartości 150 000 zł brutto każda;

- zaakceptują warunki umowy;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- spełniają pozostałe warunki zawarte w SIWZ.


Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.Kryterium oceny ofert: cena - waga 100%

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.


Wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.
Specyfikacja dostępna jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.kamiensk.com.pl/

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Kamieńska, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, pokój nr 18 lub za pośrednictwem poczty. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekaże wykonawcy SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 02.07.2007r. do godziny 11.00 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Kamieńska (Sekretariat - parter budynku).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.07.2007r o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Kamieńska, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, pokój Nr 11.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Radosław Kępa - Referat pok. 18 (tel.0-44/681 75 91);

Plik pdf Ogłoszenie
24‑05‑2007 12:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ
24‑05‑2007 12:19:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1
24‑05‑2007 12:19:01
formularz ofertowy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2
24‑05‑2007 12:18:36
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3
24‑05‑2007 12:18:10
wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 4
24‑05‑2007 12:17:35
wykaz przewidywanego personelu kierowniczego do realizacji zadania
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5
24‑05‑2007 12:15:36
kosztorys ślepy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 6
24‑05‑2007 12:14:56
wzór umowy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Dokumentacja projektowa
24‑05‑2007 13:22:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Specyfikacja techniczna
24‑05‑2007 12:47:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  24‑05‑2007 12:22:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  24‑05‑2007 12:22:47
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2007 12:22:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie