Wynik postępowania przetargowego


Nr sprawy: ZP/340/4/07
L.dz.: ZP/341/54/07
Kamieńsk dn. 21.06.2007r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku
97- 360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,
NIP: 772-10-01-631, regon 590328019
woj. łódzkie, powiat radomszczański, tel./ faks (044) 6817 - 136

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

w trybie nieograniczonym poniżej równowartości 60 000 euro

na wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej (po uprzednio wykonanej kanalizacji deszczowej - zlewnia Z3 od istniejącej studni w ul. Ludowej do D10 oraz od studni DL6 do DL7) w m. Kamieńsk ul. Słowackiego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej(po uprzednio wykonanej kanalizacji deszczowej - zlewnia Z3 od istniejącej studni w ul. Ludowej do D10 oraz od studni DL6 do DL7) w m. Kamieńsk ul. Słowackiego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, w tym:

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/25 mm) o gr. 8 cm w ilości 228 m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, modyfikowanego (mieszanka 0/20 mm) o gr. 6 cm w ilości 228 m2

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o uziarnieniu mieszanki mineralnej 0/11,2 mm o gr. 4 cm w ilości 228 m2 .

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny: 45.23.32.20-7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości wykonania robót, jak również przesunięcia grubości warstwy jednej na rzecz drugiej.

Wzrost zakresu robót do 10% nie zmienia wynagrodzenia wykonawcy.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV:

przedmiot główny: 45.23.32.20-7 .


II. INFORMACJA O OGŁOSZENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Ogłoszenie o wszczęciu w/w postępowania zostało zarejestrowane w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2007/06/01-602889 , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.kamiensk.com.pl i na tablicy ogłoszeń w dniu 01.06.2007r.


III. INFORMACJA O LICZBIE ZŁOŻONYCH OFERT.
Złożono 1 ofertę.


IV. INFORMACJA O OFERTACH Z CENĄ NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ.

Złożono jedną ofertę, której cena wynosi 24.255,34 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat =

29.591,51 zł. ogólna wartość brutto.


V. INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100 pkt. oraz spełnione wszystkiewymagania zamawiającego), nie podlegającąodrzuceniu
od wykonawcy niewykluczonego zpostępowania o udzielenie zamówienia, tj. od Przeds. Robót Drogowo-Mostowych Sp. zo.o., 97-500 Radomsko ul. Reja 8, nip 772-17-13-273, regon 590534486, województwołódzkie, powiat radomszczański, strona internetowa www.prdm.radomsko.pl,tel.044 682-23-50, faks 044 682-25-87 z ceną 24.255,34 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat =29.591,51 zł. ogólna wartość brutto. Słownie złotych: dwadzieścia dziewięćtysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden zł. 51/100 .

Słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden zł. 51/100 .

VI. INNE INFORMACJE.

Data udzielenia zamówienia: 21.06.2007r.

Dyrektor
(-) mgr inż. Kazimierz Maj

Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  21‑06‑2007 11:14:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  21‑06‑2007 11:14:08
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2007 11:14:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie