Informacje dodatkowe i uzupełniające


W odpowiedzi na załączone pytania informujemy:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o udostępnienie załącznika nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 1
Zamawiający informuję, iż zamieszcza załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 2
Wykonawca wnosi o udostępnienie załącznika nr 2 do SIWZ (formularz oferty) w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 2
Zamawiający informuję, iż zamieszcza załącznik nr 2 do SIWZ (formularz oferty) w wersji edytowalnej.

Pytanie 3
Wykonawca informuje, że rozliczenia dokonywane są na podstawie udostępnionych przez OSD danych - ilości energii elektrycznej zużytej w danym okresie.
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
"Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym udostępnionym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT."

Odpowiedź 3
Zamawiający informuje, że zapis §6 ust 1 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Z uwagi na dokonywanie rozliczeń na podstawie udostępnionej przez OSD ilości energii elektrycznej zużytej w danym okresie, Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
"Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobrana energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD."

Odpowiedź 4
Zamawiający informuje, że zapis §6 ust 2 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 5 - Załącznik nr 4 do SIWZ. §6 ust 7
Wykonawca wystawia faktury rozliczeniowe oddzielnie dla każdego punktu poboru a nie jedną zbiorczą fakturę rozliczeniową. Ponadto Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Wykonawca wnosi również o wykreślenie słowa "prawidłowego" gdyż w momencie wystawienia faktury nie mamy wiedzy, czy np. nie było błędów w przekazanych przez OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych.
Wobec powyższego Wykonawca proponuje zmianę zapisu w pierwszej części ustępu do treści:
"Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca, dla każdego rozliczonego punktu poboru energii elektrycznej wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia, przy czym fakt udokumentowania późnego doręczenia faktury ciąży na Zamawiającym."

Odpowiedź 5
Zamawiający informuje, iż nie zgadza się na usunięcie z § 6 ust.7 sformułowania "prawidłowego".
Poprzez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się:
- zamieszczenie prawidłowych danych płatnika na fakturze (tj. zgodnych z danymi faktycznymi)
- umieszczenie prawidłowych danych dostawcy faktury (tj. zgodnych z danymi faktycznymi)
- zastosowanie cen zgodnych z wynikami postępowania przetargowego
- zachowanie prawidłowego okresu rozliczeniowego, zgodnego z okresem rozliczeniowym OSD
- umieszczenie prawidłowych danych pomiarowo / rozliczeniowych, zgodnych z danymi udostępnionymi przez OSD
- zastosowanie prawidłowych wartości netto i brutto, aktualnie obowiązującej stawki VAT na fakturze
- zastosowanie terminów płatności zgodnie z postanowieniami umowy
- wystawianie faktury w sposób niewzbudzający żadnych wątpliwości co do jej treści
W związku z powyższym, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 6
Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi w dniu oznaczonym, jako termin płatności, to wpłata może wpłynąć na konto bankowe Wykonawcy następnego dnia lub później i wtedy automatycznie zostaną naliczone niesłuszne odsetki za zwłokę.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:
"Terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy."

Odpowiedź 6
Zamawiający informuje, iż za wskazany w § 6 ust. 7 termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną.
Zamawiający pragnie podkreślić, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Ponadto, Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemożliwości ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.
Zapis w §7 ust. 1 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego w § 6 ust. 7 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury (nie z własnej winy), to czy kara umowna będzie również naliczana?
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienie faktur szacunkowych, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź 7
Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który następnie udostępnia je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca może więc wystawić faktury na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD albo na podstawie szacunków. Zamawiający pragnie podkreślić, że dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy.
Zamawiający informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną.
Zamawiający pragnie podkreślić, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Ponadto, Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemożliwości ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o podanie okresów wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów. Czy są to umowy kompleksowe czy rozdzielone?

Odpowiedź 8
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy. Obecnie obowiązującymi umowami są umowy kompleksowe zawarte na czas nieokreślony. Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie wskazać okresów wypowiedzenia osobno dla wszystkich punktów wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Okresy wypowiedzenia umów wynoszą od 30 do 90 dni.

Pytanie 9
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji za pośrednictwem czyjej sieci dostarczana jest energia elektryczna do obiektów objętych postępowaniem. Prosimy o podanie Oddziału.

Odpowiedź 9
Zamawiający informuje, że do obiektów objętych postępowaniem energia elektryczna dostarczana jest za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren.

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 2 ust 2 Umowy. Informujemy, iż OSD jest odpowiedzialny za dokonanie odczytów danych z układów pomiarowo - rozliczeniowych i przekazanie ich Wykonawcy.

Odpowiedź 10
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 2 ust. 2 Projektu umowy, który brzmi:
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD bądź umowy łączącej go z OSD (GUD), terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD.

Pytanie 11
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie: zapisu z § 2 ust. 6 a) Umowy. Uprzejmie informujemy, iż układy pomiarowo - rozliczeniowe są własnością OSD i Wykonawca nie ma do nich dostępu.

Odpowiedź 11
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 2 ust. 6 pkt a) Umowy.
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do informowania o zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na rozliczenia za energię.

Pytanie 12
Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej.
Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków.
Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie Umowy o poniższy zapis:
"Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".

Odpowiedź 12
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:
a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną
b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną.
W związku z powyższym zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 13
Zwracamy się z prośbą o zmianę części zapisu w § 6 ust 7 Umowy na następujący: " Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową z terminem płatności określonym na 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 10 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia."

Odpowiedź 13
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 7 Umowy. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 14

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez następujący zapis w § 6 ust 7 Umowy: "Ponadto, w przypadku gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany powyżej...j". Informujemy, iż Zamawiający nie określił terminu umownego w SIWZ oraz Umowie. Dodatkowo mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: "Ponadto, w przypadku gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany powyżej, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia"

Odpowiedź 14
Zamawiający informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną.
Zamawiający pragnie podkreślić, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Ponadto, Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemożliwości ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 6 ust. 7 Umowy.

Pytanie 15
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu z § 7 ust. 1 Umowy na "Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy" Informujemy, że praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

Odpowiedź 15
Zamawiający informuje, że zapis w § 7 ust. 1 pozostaje bez zmian.

Pytanie 16
Dotyczy § 9 Umowy
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie czasu niezbędnego na przeprowadzenie zmiany sprzedawcy i dodanie do Umowy następującego zapisu: "Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia ......... r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dnie wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji".

Odpowiedź 16
Zamawiający informuje, że zapis w § 9 Umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że Wykonawca będzie mógł rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

Pytanie 17
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 10 ust. 4 b Umowy. Informujemy, iż zapis dotyczący warunków odstąpienia od Umowy został zawarty w § 10 ust. 3 Umowy.

Odpowiedź 17
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 10 ust. 4 b) Umowy.

Pytanie 18
Dodatkowo mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 10 ust. 5 - 6 Umowy.

Odpowiedź 18
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 10 ust. 5 - 6 Umowy.

Pytanie 19
Dotyczy § 11 ust. 3 Umowy
Czy Zamawiający planuje zmianę grup taryfowy dla punktów poboru energii objętych postępowaniem?

Odpowiedź 19
Zamawiający, informuje iż planuje zmianę grup taryfowych dla punktów poboru energii objętych postępowaniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa załączając do niego załącznik obejmujący wykaz PPE wymagających zmiany.

Pytanie 20
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 11 ust 6 Umowy

Odpowiedź 20
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 11 ust. 6 Umowy. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 21
Wnosimy o dodanie do SIWZ następującego zapisu:
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przed terminem zakończenia obowiązywania umowy, Zamawiającego zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Wo = (Ez-Ew) * (Ce-K)
gdzie:
Wo - wysokość kary umownej ;
Ez-wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ.
Ew - wolumen energii wykorzystanej przez Klienta
Ce - cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej
K - aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z przepisów Prawa energetycznego obowiązujących w momencie naliczania kary umownej.

Odpowiedź 21
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do treści umowy proponowanego zapisu.

Pytanie 22
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź 22
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie 23
Dodatkowo wnosimy o usunięcie z pkt C Pełnomocnictwa zapisów dotyczących mocy umownej. Zapisy dotyczące mocy umownej są uregulowane w umowie Dystrybucyjnej pomiędzy Zamawiającym a lokalnym OSD. Informujemy, że w przypadku zwiększenia mocy umownej powyżej moc przyłączeniową konieczne będzie wystąpienie o nowe warunki przyłączeniowe a tym samym podpisanie nowej umowy przyłączeniowej i umowy dystrybucyjnej.

Odpowiedź 23
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięciu punktu c z treści pełnomocnictwa.
Zamawiający informuję, że Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa zobowiązany jest zgłosić wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej. Wykonawca jest zobowiązany również do zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zmiany grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z pełnomocnictwem ( załącznik 4.2), dla których zostały spełnione techniczne warunki aby taką zmianę można było zastosować. Postępowanie z wolnej ręki na dystrybucję energii przygotowuje i przeprowadza Zamawiający.


W odpowiedzi na załączone pytania informujemy:


Pytanie 1

Wykonawca wnosi o usunięcie ze wzoru umowy w § 6 ust. 7 zapisów dotyczących kar umownych. Wynika to z faktu, iż Wykonawca nie odpowiada za procedurę dostarczania faktur, nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VATr co będzie powodowało komplikacje, przy ustalaniu prawidłowego terminu dostarczenia faktury, które generowałyby wspomniane przez Zamawiającego kary umowne

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z § 6 ust. 7 Wzoru umowy zapisów o karach umownych.
Zamawiający informuje, iż zapisy § 6 ust. 7 mówią o terminie umownym, za który uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu wzoru umowy w § 7 ust. 1 na zapis w poniższym brzmieniu: "Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest data wpływu środków na konto Wykonawcy".

Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, że zapis w §7 ust. 1 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy takie jak:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument, potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego

Odpowiedź 3
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.

Pytanie 4
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru:
adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
numer NIP
numer REGON
kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
przeznaczenie punktu poboru
grupa taryfowa
kod PPE
roczny wolumen energii elektrycznej
numer licznika
numer aktualnie obowiązującej umowy
numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

Odpowiedź 4
Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Plik doc Załącznik nr 1 do SIWZ
31‑08‑2013 22:50:51

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
484KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  29‑08‑2013 14:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  29‑08‑2013 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑08‑2013 22:49:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie