Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia


 

Dotyczy:    przetargu na „BUDOWA DRÓG, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA OBSZARU OGRANICZONEGO UL. WOJSKA POLSKIEGO, SPORTOWEJ, HUBALA ORAZ DZ. NR 48 OBR. 7 M. KAMIEŃSK I DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO Z UL. WRZOSOWA W KAMIEŃSKU – ETAP I ORAZ II”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018) w związku z zapytaniami oferentów, które wpłynęły do Zamawiającego poprzez e-mail w dniu 13.04.2018  r., Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

Pytanie 1

W nawiązaniu do pisma IOŚ.271.2.2018 z dnia 17.04.2018 r. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez stabilizację podłoża gr. 30 cm. Wykonawca wnosi o podanie opisu wykonania przedmiotowej warstwy i udostępnienie specyfikacji technicznej wykonania.

Odpowiedź 1

Zamawiający rezygnuje z wykonania stabilizacji podłoża. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. Wykonawca ustalając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia pozycji 4.11 przedmiaru robót.

 

Pytanie 2

Dotyczy D.05.03.05. Specyfikację opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2008. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT‑1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 r. powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

Odpowiedź 2

Projektant dopuszcza zastosowanie aktualnych WT  2014

 

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszanki mineralno - asfaltowe.

Odpowiedź 3

KR3

 

Pytanie 4

Dotyczy D.05.03.05. Zgodnie z pkt.1.3 należy ułożyć warstwę wiążącą , o grubości 4 cm z BA 0/20. W opinii Wykonawcy zastosowanie zbyt "grubej " mieszanki dla tak cienkiej warstwy będzie skutkować miażdżeniem ziaren kruszywa podczas zgęszczania, a w konsekwencji obniżeniem parametrów wytrzymałościowych wbudowanej warstwy. Ponadto wskazano wykonanie warstwy ścieralnej z BA 0/16, której nie uwzględniono w aktualnych wytycznych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na przedmiotowym zadaniu mieszanek, kolejno AC16W i AC11S?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek AC16 dla warstwy wiążącej i AC11 dla warstwy ścieralnej.

 

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o wskazanie dokładnego miejsca wykonania stabilizacji wapnem.

Odpowiedź 5

Projektant przyjął stabilizację w wykopach w miejscach występowania  gruntów wysadzinowych oraz na DW5 w miejscu występowania nasypu niekontrolowanego. Po zdjęciu humusu i wyprofilowaniu podłoża gruntowego w wykopach stabilizację wykonać w istniejącym gruncie na głębokość 30 cm.

 

W związku z dokonanymi zmianami jednocześnie przedłużamy termin składania ofert do 27.04.2018 r., dlatego też zmianie ulega zapisy w rozdziałach:

 

  1. Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt. 12.1. którego brzmienie ulega zmianie

z

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat pokój nr 9, ul. Wieluńska 50, 97‑360 Kamieńsk nie później niż do dnia 23.04.2018 r. do godz. 11 00.”

na

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat pokój nr 9, ul. Wieluńska 50, 97‑360 Kamieńsk nie później niż do dnia 27.04.2018 r. do godz. 11 00.”

 

  1. Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt. 12.3. którego brzmienie ulega zmianie

z

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2018 r. o godz. 11 30 w siedzibie Zamawiającego – ul. Wieluńska 50, 97‑360 Kamieńsk, pokój nr 11.”

na

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2018 r. o godz. 11 30 w siedzibie Zamawiającego – ul. Wieluńska 50, 97‑360 Kamieńsk, pokój nr 11.”

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  20‑04‑2018 13:40:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  20‑04‑2018 13:40:43
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2018 14:40:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie