Sesja VI/15 z 17-03-2015


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr V/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
 4. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2014 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
 10. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za rok 2014 rok.
 11. Sprawozdanie Kierownika MOPS z działalności za 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2015-2019;
  • w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 151, 154 oraz działek nr ewid. 152, 153 (obręb Piła Ruszczyńska);
  • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  • w sprawie ustalenia opłat za pojemniki;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzn  awania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk;
  • w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznych Przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów;
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – siłowania zewnętrzna w Kamieńsku;
  • w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Halina Bąkowicz , w dniu:  16‑09‑2015 09:50:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  16‑09‑2015 09:50:10
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2015 10:06:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie