Stawki podatku w roku 2013


Podatek rolny


Uchwała Nr XXVI/305/12

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149,poz 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969; zm: z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z dnia 24 października 2012r. poz.787) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta z kwoty 75,86 zł za 1q do kwoty 47,79 zł za 1q w celu przyjęcia jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk w 2013 roku

§ 2


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na rok 2013.

STAWKI PODATKU ROLNEGO


Stawka podatku rolnego powyżej 1 ha
47,79 x 2,5q = 119,475

Stawka podatku rolnego do 1 ha
47,79 x 5,0q = 238,95


Podatek leśny

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

(M.P.2012.788)
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1m3.STAWKA PODATKU LEŚNEGOStawka podatku leśnego za 1 ha
186,42 zł x 0,220 m3 = 41,0124 zł


Podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/306/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Podatek od środków transportowych
Uchwała Nr XXVI/307/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  06‑02‑2013 14:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  06‑02‑2013 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2013 14:59:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie