Stawki podatku w roku 2014


Podatek rolny


Uchwała Nr XXXIX/403/13

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm. z 2013 poz. 645) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zm: z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475, z 2013 r. poz.660) oraz w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz.814) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty 47,79 zł za 1q w celu przyjęcia jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk w 2014 roku

§ 2


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na rok 2014.

STAWKI PODATKU ROLNEGO


Stawka podatku rolnego powyżej 1 ha
47,79 x 2,5q = 119,475

Stawka podatku rolnego do 1 ha
47,79 x 5,0q = 238,95


Podatek leśny

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

(M.P.2013.828 )
N

a podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., wyniosła 171,05 zł za 1m3STAWKA PODATKU LEŚNEGOStawka podatku leśnego za 1 ha
171,05 zł x 0,220 m3 = 37,631 zł


Podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/306/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XXVI/307/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  20‑12‑2013 14:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  20‑12‑2013 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2014 14:17:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie