Sesja XXXVIII/13 z 27-09-2013


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXV/13 z 26 czerwca 2013r., Nr XXXVI/13 z 18 lipca 2013r., Nr XXXVII/13 z 8 sierpnia 2013 r.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych - sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
 9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na sesji w dniu 26 czerwca 2013 r.
 12. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Kamieńska.
 13. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013;
  • w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 3 na okres 3 lat;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Nowe i Podjezioro w Gminie Kamieńsk;
  • w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Gałkowice Stare, Włodzimierz i Siódemka w Gminie Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 2, w budynku Nr 1 położonego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 wraz z pomieszczeniami przynależnymi na okres do 10 lat;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieńsk
  • w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Kamieńsk na lata 2013 - 2015;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013 - 2017;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę działki nr 58 położonej w Kamieńsku obręb geodezyjny 5;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 sierpnia 2013 r.;
  • w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
21‑11‑2013 10:57:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  21‑11‑2013 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  21‑11‑2013 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2013 10:57:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie