Sesja XLIV/14 z 26-05-2014


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/14 z dnia 28 marca 2014 r.
 4. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2013 rok.
 5. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2013 rok.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-2018;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2013;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku;
  • w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku;
  • w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk";
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu i usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kamieńsk zadań z zakresu dróg publicznych oraz udzielenia pomocy rzeczowej;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia;
  • w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr 326/2);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieńsk (Barczkowice nr ewid. 271);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieńsk na lata 2011-2018;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzędów na lata 2011-2018;
  • w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamieńsk na lata 2014-2023;
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1 m3 pobranej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego ul. Mickiewicza w Gorzędowie);
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego ul. Szkolna w Kamieńsku);
  • w sprawie oświadczenia dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.
 9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Plik pdf Protokół z Sesji Rady
28‑07‑2014 10:18:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  28‑07‑2014 10:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  28‑07‑2014 10:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑07‑2014 10:20:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie